Blogy o technologii pohonů a řízení | Parker Česká republika

Bezpečné, spolehlivé a výkonné pneumatické systémy pro vykládání nákladu z výsypných vagonů

Parker pneumatické systémy pro vykládání vagónů

V globálním odvětví železniční dopravy nemůže být pochyb o tom, že železniční vozový park, jako jsou motorové, přepravní a nákladní vagony pracuje ve velmi náročném prostředí.

Použitá řešení musí být schopna zvládnout širokou škálu potenciálních hrozeb od extrémních teplot po náročné pracovní podmínky.

V oblasti železniční dopravy je záruka provozuschopnosti a vytížení častým rozdílem mezi zajištěním a nezajištěním zisku.

 

Pne­u­ma­tický sys­tém ote­ví­rání výsyp­ných klapek

Parker ventil Viking Xtreme

Typické pro­jekty vyža­dují spo­leh­livé ote­ví­rání dveří výsyp­ných vagonů na obou stranách, což dává pro­vo­zo­va­teli fle­xi­bi­litu pro vyklá­dání zleva nebo zprava v závislosti na situ­aci v místě vykládky. To může vyža­do­vat, aby vagony měly dvě sady ovlá­dání a aby bylo umož­něno nezá­vislé ote­ví­rání na obou stra­nách. Nezá­vislé ovlá­dání dveří je kri­tic­kým bez­peč­nost­ním poža­dav­kem. Naše řešení jsou také schopná odo­lá­vat extrém­ním tep­lo­tám od –40 °C do + 60 °C a skříně ovlá­dání jsou kompletně utěs­něny proti vnik­nutí vody a prachu.

 

Par­ker kom­pletní pne­u­ma­tický sys­tém lze vyu­žít pro ote­ví­rání výsyp­ných kla­pek na vozech typu FALNS, FACCNS, TALLNS a jiných.

 

Sys­témy pro ote­ví­rání výsyp­ných vagonů jsou vyba­veny kom­po­nenty Par­ker, pře­de­vším jsou to:


Pneumatické válce - auktuátory Parker P1D

- aktu­á­tory P1D
- in-line ven­tily Viking Extreme
- ven­tily DXR ISO
- zákaz­nické řešení ventilů
- inte­gro­vané sestavy pro pří­pravu vzdu­chu z řady Glo­bal Air Preparation
- řada ven­tilů VA s mosaz­ným tělem pro pou­žití v nároč­ných podmínkách

 

Tyto pro­dukty byly vybrány pro extrémní spo­leh­li­vost a schop­nost zvlád­nout extrémní pro­blémy pro­středí v želez­niční dopravě. Jsou spo­jeny se skří­němi pne­u­ma­tic­kého ovlá­dání a s panely roz­hraní pro obslu­ho­va­tele (které ovlá­dají fyzické ote­vření). Obě jed­notky jsou utěs­něny, aby se zame­zilo vnik­nutí pra­chu, který je obvykle pří­to­men v uhel­ném pro­středí a může vést k poško­zení zařízení.

Ovládací pneumatické ventily VA Parker

 

Pro­dukty Par­ker jsou důkladně tes­to­vány a spl­ňují nej­přís­nější normy z hlediska:

- nárazů a vib­rací (IEC 61373:1999, kate­go­rie 1)
- pro­ti­po­žár­ních norem (EN 45545–2: 2013)
- nízkých/vysokých tep­lot (EN 60068–2-1, test Ad/EN 60068–2-2, test Bd)
- vlh­kého kli­matu (BS2011: část 2.1 Db: 1981).

 

 

Důle­žitá je také krát­ko­dobá odol­nost vůči stří­ka­jící vodě, pro­tože na vagony je v zim­ním období stří­kána teplá voda pro jejich odmra­zo­vání (maxi­mální tlak vody je 3 bary a tep­lota až +70 °C).

Globální příprava vzduchu Parker

 

 

V želez­niční dopravě jsou hlav­ními pro­blémy úniky vzdu­chu v sys­tému. Sys­témy musí být trvale pod tla­kem, aby mohly ven­tily a válce fun­go­vat efek­tivně. Inže­nýři Par­ker jsou i u tohoto často pře­hlí­že­ného pro­blému schopni dosáh­nout význam­ného sní­žení úniků, zajiš­tění trva­lého natla­ko­vání a daleko spo­leh­li­věj­šího provozu.

 

 

 

Bezpečnost a testování pneumatických systémů

U obou­stranně výsyp­ných vagonů je velmi důle­žité, aby sady dveří nemohly být ote­vřeny sou­časně na obou stra­nách, pro­tože by mohlo dojít ke zra­nění osob v okolí. Je-li vagon vyklá­dán z pravé strany, musí mít obslu­ho­va­tel kom­pletní výhled na pra­vou stranu vagonu. Obslu­ho­va­tel si tedy musí být jist, že se levé dveře neo­te­vřou. Pro vyře­šení tohoto pro­blému bylo navr­ženo v sys­tému vzá­jemné blo­ko­vání. Blo­ko­vání zne­mož­ňuje sou­časné ote­vření dveří na obou stra­nách vagonu, což je důle­žité pro zajiš­tění bezpečnosti.

V rámci každé fáze výzkumu a vývoje je řešení vysta­veno extrém­ním tes­tům zajiš­ťu­jí­cím vhod­nost pro daný účel. Inže­nýři Par­ker pro tyto účely navrhli a budují kom­pletní tes­to­vací pro­středí. Tento celý pne­u­ma­tický sys­tém byl tes­to­ván ve více než 3500 cyk­lech s hyd­rau­licky rea­li­zo­va­ným odpo­rem, což před­sta­vuje simu­laci pro­vozu po dobu šesti let.

Sys­tém pro vyklá­dání nákladu z vagonů dodá­váme jako kom­pletní sadu vyba­vení při­pra­ve­nou k insta­laci do vagonů. Kromě exter­ních aktu­á­torů již není potřebné insta­lo­vat žádné další indi­vi­du­ální kom­po­nenty; řešení je typu plug-and-play, zákaz­ník tedy může pro­fi­to­vat ze sní­žené doby mon­táže. Funkční tes­to­vání je rov­něž pro­vá­děno u celé sestavy, což redu­kuje poža­davky na tes­to­vání vagonů a při­spívá k úspoře času, a tak umož­ňuje rych­lejší uvá­dění pro­duktů na trh.

 

Roman Barč, Group Sales Leader, Motion System Group, Central & Eastern Europe

 

Autorem článku je Roman Barč, Group Sales Leader, Motion System Group, Central & Eastern Europe

 

 

 

 

Pro více dotazů nám zašlete email

 

 

 

Systémy pro vykládání nákladu - kompletní článek o projektu

 

 

 

Související články:

Produkty Parker přináší úspory v železniční dopravě

Špičkové pneumatické systémy v kolejové dopravě

 

Kategorie

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Bezpečné, spolehlivé a výkonné pneumatické systémy pro vykládání nákladu z výsypných vagonů


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář

Captcha