Parker Česká republika

Bezpečné, spolehlivé a výkonné pneumatické systémy pro vykládání nákladu z výsypných vagonů

Parker pneumatické systémy pro vykládání vagónů

V globálním odvětví železniční dopravy nemůže být pochyb o tom, že železniční vozový park, jako jsou motorové, přepravní a nákladní vagony pracuje ve velmi náročném prostředí.

Použitá řešení musí být schopna zvládnout širokou škálu potenciálních hrozeb od extrémních teplot po náročné pracovní podmínky.

V oblasti železniční dopravy je záruka provozuschopnosti a vytížení častým rozdílem mezi zajištěním a nezajištěním zisku.

 

Pne­u­ma­tický sys­tém ote­ví­rání výsyp­ných klapek

Parker ventil Viking Xtreme

Typické pro­jekty vyža­dují spo­leh­livé ote­ví­rání dveří výsyp­ných vagonů na obou stranách, což dává pro­vo­zo­va­teli fle­xi­bi­litu pro vyklá­dání zleva nebo zprava v závislosti na situ­aci v místě vykládky. To může vyža­do­vat, aby vagony měly dvě sady ovlá­dání a aby bylo umož­něno nezá­vislé ote­ví­rání na obou stra­nách. Nezá­vislé ovlá­dání dveří je kri­tic­kým bez­peč­nost­ním poža­dav­kem. Naše řešení jsou také schopná odo­lá­vat extrém­ním tep­lo­tám od –40 °C do + 60 °C a skříně ovlá­dání jsou kompletně utěs­něny proti vnik­nutí vody a prachu.

 

Par­ker kom­pletní pne­u­ma­tický sys­tém lze vyu­žít pro ote­ví­rání výsyp­ných kla­pek na vozech typu FALNS, FACCNS, TALLNS a jiných.

 

Sys­témy pro ote­ví­rání výsyp­ných vagonů jsou vyba­veny kom­po­nenty Par­ker, pře­de­vším jsou to:


Pneumatické válce - auktuátory Parker P1D

- aktu­á­tory P1D
- in-line ven­tily Viking Extreme
- ven­tily DXR ISO
- zákaz­nické řešení ventilů
- inte­gro­vané sestavy pro pří­pravu vzdu­chu z řady Glo­bal Air Preparation
- řada ven­tilů VA s mosaz­ným tělem pro pou­žití v nároč­ných podmínkách

 

Tyto pro­dukty byly vybrány pro extrémní spo­leh­li­vost a schop­nost zvlád­nout extrémní pro­blémy pro­středí v želez­niční dopravě. Jsou spo­jeny se skří­němi pne­u­ma­tic­kého ovlá­dání a s panely roz­hraní pro obslu­ho­va­tele (které ovlá­dají fyzické ote­vření). Obě jed­notky jsou utěs­něny, aby se zame­zilo vnik­nutí pra­chu, který je obvykle pří­to­men v uhel­ném pro­středí a může vést k poško­zení zařízení.

Ovládací pneumatické ventily VA Parker

 

Pro­dukty Par­ker jsou důkladně tes­to­vány a spl­ňují nej­přís­nější normy z hlediska:

- nárazů a vib­rací (IEC 61373:1999, kate­go­rie 1)
- pro­ti­po­žár­ních norem (EN 45545–2: 2013)
- nízkých/vysokých tep­lot (EN 60068–2-1, test Ad/EN 60068–2-2, test Bd)
- vlh­kého kli­matu (BS2011: část 2.1 Db: 1981).

 

 

Důle­žitá je také krát­ko­dobá odol­nost vůči stří­ka­jící vodě, pro­tože na vagony je v zim­ním období stří­kána teplá voda pro jejich odmra­zo­vání (maxi­mální tlak vody je 3 bary a tep­lota až +70 °C).

Globální příprava vzduchu Parker

 

 

V želez­niční dopravě jsou hlav­ními pro­blémy úniky vzdu­chu v sys­tému. Sys­témy musí být trvale pod tla­kem, aby mohly ven­tily a válce fun­go­vat efek­tivně. Inže­nýři Par­ker jsou i u tohoto často pře­hlí­že­ného pro­blému schopni dosáh­nout význam­ného sní­žení úniků, zajiš­tění trva­lého natla­ko­vání a daleko spo­leh­li­věj­šího provozu.

 

 

 

Bezpečnost a testování pneumatických systémů

U obou­stranně výsyp­ných vagonů je velmi důle­žité, aby sady dveří nemohly být ote­vřeny sou­časně na obou stra­nách, pro­tože by mohlo dojít ke zra­nění osob v okolí. Je-li vagon vyklá­dán z pravé strany, musí mít obslu­ho­va­tel kom­pletní výhled na pra­vou stranu vagonu. Obslu­ho­va­tel si tedy musí být jist, že se levé dveře neo­te­vřou. Pro vyře­šení tohoto pro­blému bylo navr­ženo v sys­tému vzá­jemné blo­ko­vání. Blo­ko­vání zne­mož­ňuje sou­časné ote­vření dveří na obou stra­nách vagonu, což je důle­žité pro zajiš­tění bezpečnosti.

V rámci každé fáze výzkumu a vývoje je řešení vysta­veno extrém­ním tes­tům zajiš­ťu­jí­cím vhod­nost pro daný účel. Inže­nýři Par­ker pro tyto účely navrhli a budují kom­pletní tes­to­vací pro­středí. Tento celý pne­u­ma­tický sys­tém byl tes­to­ván ve více než 3500 cyk­lech s hyd­rau­licky rea­li­zo­va­ným odpo­rem, což před­sta­vuje simu­laci pro­vozu po dobu šesti let.

Sys­tém pro vyklá­dání nákladu z vagonů dodá­váme jako kom­pletní sadu vyba­vení při­pra­ve­nou k insta­laci do vagonů. Kromě exter­ních aktu­á­torů již není potřebné insta­lo­vat žádné další indi­vi­du­ální kom­po­nenty; řešení je typu plug-and-play, zákaz­ník tedy může pro­fi­to­vat ze sní­žené doby mon­táže. Funkční tes­to­vání je rov­něž pro­vá­děno u celé sestavy, což redu­kuje poža­davky na tes­to­vání vagonů a při­spívá k úspoře času, a tak umož­ňuje rych­lejší uvá­dění pro­duktů na trh.

 

Roman Barč, Group Sales Leader, Motion System Group, Central & Eastern Europe

 

Autorem článku je Roman Barč, Group Sales Leader, Motion System Group, Central & Eastern Europe

 

 

 

 

Pro více dotazů nám zašlete email

 

 

 

Systémy pro vykládání nákladu - kompletní článek o projektu

 

 

 

Související články:

Produkty Parker přináší úspory v železniční dopravě

Špičkové pneumatické systémy v kolejové dopravě

 

Kategorie
Nedávné příspěvky podle autora

Společnost FAGUS dokáže armovat hadicové montáže až do 720 barů

  Společnost FAGUS AZ PRAHA s.r.o., specializovaný distributor produktů značky Parker Hannifin v České republice, dokončila rozsáhlý projekt certifikace na armování hadicových montáží. Společnost...

Snižování dopadu stavebních strojů na životní prostředí s inspirací z leteckého a kosmického průmyslu

Každá stavební společnost by se měla během prací na projektu snažit o to, aby zanechala okolní prostředí v maximální možné míře nepoškozené. Pro některé průmyslové obory však tento cíl představuje...

Nové pohony Parker P1F řeší širokou škálu průmyslových aplikací

  Nová série pneumatických válců Parker řady P1F, certifikovaná dle ISO 15552, řeší širokou škálu průmyslových aplikací pro všeobecné použití v různých provozních podmínkách – od čistých provozů až po...
Komentáře

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Bezpečné, spolehlivé a výkonné pneumatické systémy pro vykládání nákladu z výsypných vagonů


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář

Captcha