Parker Česká republika

Distribuční partneři jsou pro Parker výraznou konkurenční výhodou

Prodejny ParkerStore

Par­ker dis­po­nuje roz­sáh­lou dis­tri­buční sítí, která před­sta­vuje výraz­nou kon­ku­renční výhodu. Někteří dis­tri­bu­toři pro­vo­zují pro­dejny Par­ker­S­tore, které nabí­zejí pro­dej základ­ních pro­duktů Par­ker, hyd­rau­lic­kou dílnu pro výrobu hadi­co­vých mon­táží a další odborný ser­vis v oblasti hyd­rau­liky a pneumatiky.

Ve spo­leč­nosti Par­ker Han­ni­fin si plně uvě­do­mu­jeme, že mít jen výborné pro­dukty nestačí. V dnešní době je nezbytné zákaz­ní­kům nabíd­nout kvalitní a rychlý servis. 

 

Silná distribuční síť

Nároky zákaz­níků na údržbu, opravy a revize stro­jí­ren­ské tech­niky se za poslední léta výrazně zvý­šily. Rych­lost, fle­xi­bi­lita a snadná dostup­nost ser­vis­ních slu­žeb jsou naší jed­no­znač­nou kon­ku­renční výho­dou. Zásadní roli v tom hraje silná distribuční síť.

Roz­sáhlá dis­tri­buční part­ner­ská síť před­sta­vuje výraz­nou kon­ku­renční výhodu na trhu a právě touto ces­tou Par­ker zajiš­ťuje zhruba polo­vinu svého odbytu. Dis­tri­bu­toři jsou schopni ode­bí­rat velké objemy výrobků, které pak dodá­vají vel­kému množ­ství zákaz­níků, které by Par­ker svými vlast­ními silami nikdy nedo­ká­zal obslou­žit. Na prv­ním místě je vždy spo­ko­je­nost zákaz­níků, za níž stojí sta­bilní a kva­litní obchodní síť i dlou­ho­době budo­vané vztahy s partnery.

 

Členění distributorů

Par­ker své dis­tri­bu­tory dělí do tří sku­pin: na auto­ri­zo­vané firmy, cer­ti­fi­ko­vané part­nery a pre­mier dis­tri­bu­tory. Do dvou nej­vyš­ších kate­go­rií (cer­ti­fi­ko­vaní a pre­mier dis­tru­bu­toři) v sou­čas­nosti spadá tři­náct vel­kých a sil­ných hráčů. Ti k zákaz­ní­kům při­stu­pují i jako sys­té­moví inte­grá­toři a nabízí jim nejen dodávku dílů, ale napří­klad také mon­táž celého hyd­rau­lic­kého zaří­zení na klíč, ser­visní služby, ško­lení a další.

Spo­leč­nost Par­ker si pro své dis­tri­buční part­nery při­pra­vila tři zajímavé maloobchodní příležitosti. Ty mají zákaz­ní­kům poskyt­nout oka­mžitý pří­stup k široké řadě klí­čo­vých náhrad­ních dílů, lepší pro­duk­ti­vitu, mini­mální pro­stoje a lepší odborné znalosti. Jedná se o prodejny ParkerStore, mobilní servis HOSE DOCTOR a ser­vis­ní slu­žby přímo na pra­co­višti zákazníka - kontejner OnSite.

 

Služby MRO

Kon­coví zákaz­níci si nemo­hou dovo­lit pro­stoje vedoucí k vyso­kým nákla­dům, sní­žení pro­duk­ti­vity a ve výsledku také k poško­zení repu­tace firmy. Ve služ­bách MRO (Main­te­nance, Repair and Over­haul – údržba, opravy a revize tech­nic­kých zaří­zení) musí spo­leč­nosti jed­nat co nej­rych­leji, pro­tože výroba a pro­jekty jsou sle­do­vány a hod­no­ceny přís­něji, než tomu bylo dříve. V kon­ku­renci obstojí jen ti, kteří plní všechny poža­davky zákaz­níků na výbor­nou. A platí, že včera bylo pozdě.

Služby MRO jsou pro Par­ker Han­ni­fin zásadní, ať už se jedná o odborná ško­lení, úpravu tech­niky na pro­dejně nebo její mon­táž v pro­vozu. Tyto služby posky­tuje pro­pra­co­vaná síť našich dis­tri­buč­ních part­nerů. Spo­leč­nost Par­ker své part­nery pod­po­ruje v pod­ni­kání, pomáhá jim s jeho roz­vo­jem a také s roz­ší­ře­ním malo­ob­chodní pří­le­ži­tosti pomocí zmi­ňo­va­ných služeb/konceptů: pro­dejny Par­ker­S­tore, mobil­ního ser­visu hadic Hose Doc­tor a kon­tej­neru OnSite. Spe­ci­a­listé z Par­ker­S­tore napří­klad zajiš­ťují přímý pro­dej prů­mys­lo­vých produktů.

 

Odborné poradenství

Neméně důle­žité jsou také odborné zna­losti per­so­nálu. Zákaz­níci totiž ne vždy přesně vědí, co potře­bují. Odbor­ník z řad dis­tri­bu­torů proto musí být i důvě­ry­hod­ným porad­cem. V pří­padě potřeby je rov­něž důle­žité umět poskyt­nout odborné rady přímo v pro­vozu u zákazníka.

 

Tento kon­cept slu­žeb Par­ker je pro zákaz­níky význam­nou při­da­nou hod­no­tou a pro nás a naše dis­tri­buční part­nery výraz­nou kon­ku­renční výho­dou. Díky našim dis­tri­buč­ním part­ne­rům jsme tak zákaz­ní­kovi stále nablízku.

Seznam distributorů ke stažení

Napiše nám!

 

 

 

 

Lubomír Bartejs, Distribution Sales Manager, Czech Republic & SlovakiaAutorem článku je Lubomír Bartejs, Distribution Sales Manager, Czech Republic & Slovakia.

 

 

 

 

 

Související články:

Maloobchodní příležitosti pro distribuční partnery

Just What is a ParkerStore HOSE DOCTOR® Anyway?

The MRO Authority ParkerStore's Most Read Blogs of 2017

How to Save Money and Downtime with ParkerStore Maintenance Services

Hydraulic Accumulator Services Improve Plant Equipment Efficiency

Making the Move to Weld-Free Piping and On-Site Support

Kategorie
Nedávné příspěvky podle autora

Nový povlak prodlužuje životnost válců až osmkrát

Systémy vodních turbín pracují v extrémně náročných podmínkách. Korozní podmínky náročných průmyslových a venkovních prostředí, zejména při použití ve vodní energetice, výrazně zkracují životnost...

Prach škodí více, než si myslíte

Zařízení v terénu, včetně báňského průmyslu a stavebnictví, je vystaveno nejrůznějším podmínkám, od přívalových dešťů až po ničivý vítr, ale prach je jedním z faktorů, které mohou být škodlivější, než...

Společnost Parker pomáhá zvyšovat výkonnost v automobilovém průmyslu

Společnost Parker Hannifin, globální jednička v oblasti pohonných a řídicích technologií, zvyšuje výkonnost automobilů pomocí šroubení se zářezným prstenem pro chladicí systémy vozidel. Obchodní...
Komentáře

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Distribuční partneři jsou pro Parker výraznou konkurenční výhodou


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář

Captcha