Blogy o technologii pohonů a řízení | Parker Česká republika

Jak technologie pomáhají hubit hmyz napadající luštěniny a rýži?

Nitrosource Parker domnick hunterSpolečnost Podravka - Lagris není třeba lidem v České republice dvakrát představovat. Už déle než 85 let ji máme spojenou s chutnými pokrmy. A prakticky každý z nás má alespoň jednu z jejích dvou klíčových značek – tedy Podravku nebo Vegetu – někde poblíž jídelního stolu. Sama společnost je dnes obrovským koncernem s dceřinými společnostmi v 17 zemích světa a více než 1000 produkty, jež jsou distribuovány ve více než 60 zemích světa. Tentokrát se ale na svět Podravka – Lagris podíváme z trochu nevšedního úhlu, a sice z pohledu technologií, jež pomáhají hubit hmyz, který napadá luštěniny a rýži.

Co společnost řešila? Podravka - Lagris kupuje suroviny od dodavatelů jak z České republiky (tradičně mák nebo hrách), tak ze zahraničí, poté všechno balí a distribuuje. Již na poli a během posklizňového zpracování a skladování se do suroviny může dostat škůdce a dále se množit. Platí přitom, že každá surovina má svého „kaziče“, kdy rýži napadá jiný hmyz než například luštěniny. To je ale problém, protože Podravka - Lagris ručí svým partnerům i koncovým zákazníkům za to, že v jimi distribuovaných produktech nebude žádný hmyz. Česká legislativa sice povoluje 3 kusy hmyzu na 1 kilogram suroviny, ale někteří odběratelé z řad velkých řetězců však netolerují ani to. Čistota suroviny je tedy klíčová. A není-li zaručena, začínají nepříjemné komplikace.

Hmyz však legislativu nebo obchodní politiky neřeší.  A neustále, ve všech fázích cesty, si hledá cestu do surovin. Nejen před jejich zabalením, ale i například při špatném skladování v samotném velkoobchodě. Protože bylo těžké určit, kdy přesně se stala chyba, archivuje si Podravka - Lagris z každé šarže vzorek, jenž ji pomáhá při reklamacích prokázat, že zboží odešlo z Podravky naprosto v pořádku.

 

Jak na škůdce?

K tomu, aby dodávala nezávadná balení, zároveň musí sama efektivně zvládat boj se skladištními škůdci. V současné době se k hubení hmyzu využívá fumigace toxickým plynem, především fosforovodíkem. To s sebou nese bezpečnostní riziko, včetně možnosti výskytu reziduí. A zároveň začíná být postupem času hmyz rezistentní a je nutné zvyšovat dávky potřebné k jeho hubení. Pokud se hmyz setká s toxinem (fosforovodíkem) v nedostatečné koncentraci, je schopen přežít a navíc si získává rezistenci, která se přenáší na jeho potomky. Právě proto začala Podravka - Lagris ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby pracovat na projektu hubení hmyzu pomocí dusíku.

 

Nitrosource PSA domnick hunter

Surovina se i nadále skladuje v hale, kde jsou sila. Ale tam je zároveň vystavěna dusíková stanice s generátorem dusíku Nitrosource PSA domnick hunter, zásobníkem na dusík a dalšími pomocnými zařízeními. Zde získaný dusík se pouští v přesně stanovené koncentraci do skladovacích sil, kde po dobu 10 - 20 dnů pomáhá hubit hmyz. Tato doba je nutná proto, aby dusík účinně působil i proti zárodkům či vajíčkům hmyzu, která obecně potřebují k životu méně kyslíku. Zatímco „dospělý hmyz“ dávky dusíku nevstřebá a poměrně rychle zemře, vajíčka jsou rezistentnější. Ale necelé tři týdny postačují k tomu, aby se tříděná surovina stala naprosto nezávadnou a bez jediného škůdce. A takto upravena je předána k dalšímu zpracování a balení.

 

 

Další podmínkou pro zahubení hmyzu dusíkem je teplota. Při nízké teplotě je potřeba prodloužit dobu aplikace dusíku, což zvyšuje náklady. Vedlejším, nikoli však nepodstatným, efektem generace a aplikace dusíku pro hubení hmyzu je zbytkové teplo, které při výrobě dusíku vzniká. To se používá k vytápění skladovacích hal, kde jsou umístěna skladovací sila. Tím je zajištěna správná teplota pro optimální účinnost dusíku na hubení hmyzu. Podravka tím ušetří náklady na vytápění skladovacích hal v řádu desetitisíců korun ročně. Současně se vytápěním hal zbytkovým teplem snižuje vlhkost v prostorách.

 

Český příklad inspiruje

Nyní má společnost Podravka - Lagris již dvě skladovací haly s dusíkovými stanicemi. Obě vybavené produkty Parker Hannifin s generátory dusíku. Praxe ukázala, že řešení s dusíkem je na 50 % nákladů vzhledem k alternativám (typicky fosforovodík a fumigace toxickými plyny) bez zohlednění ekologického rizika, které fumigace s sebou nese.

MXLE

 

„Stanice, sestávající z generátorů dusíku NitroSource, adsorpčního sušiče OFAS, MXLE a potrubního systému Transair pro rozvod N2 mezi výrobními halami, hubí nežádoucí hmyz ve skladovacích silech surovin a přispívá tím k redukci ztrát na surovinách před tříděním, zabalením a dodáním do spotřebitelské sítě. Systém zákazníkovi přinesl provozní úspory, redukci rizik při dodávkách kapalného dusíku a využití odpadního tepla k temperaci skladů. Naše řešení umožnilo výraznou úsporu nákladů v porovnání s alternativním řešením dodávek dusíku. Vše samozřejmě dál kontrolujeme, servisujeme a jsme rádi, že česká praxe dnes bude nejspíš inspirovat i ostatní země v rámci koncernu,“ říká Jiří Gerych, servisní partner Parker Hannifin.

 

 

 

Vladimíra Fadrná, Marketing Communications Leader, Central & Eastern Europe Na tomto článku se podílela Vladimíra Fadrná, Marketing Communications Leader, Central & Eastern Europe 

 

 

 

 

Související články:

Minimální tlakové ztráty a úspora energie - to je systém pro rozvod stlačeného vzduchu Transair

Transair® SCOUT™ pro instalace stlačeného vzduchu odhalí problémy ještě před jejich eskalací

Používáte stlačený vzduch a řešíte jeho znečištění?

 

How do technologies help control insects attacking legumes and rice?

 

Nitrosource Parker domnick hunterThe company Podravka-Lagris is well established in the Czech Republic and therefore has no need to be specially introduced to people. They have its brand names associated with delicious food for more than 85 years. And practically each of us has at least one of its two key brands - i.e. Podravka or Vegeta - situated somewhere near the dining table at hand. Today, the company itself is a huge group with subsidiaries in 17 countries and more than 1,000 products, which are distributed in more than 60 countries. This time, however, we will look at the world of Podravka-Lagris from a slightly unusual angle, from the point of view of technologies that help control insects that attack legumes and rice.

What are the company’s main challenges? Podravka-Lagris buys raw materials from suppliers both from the Czech Republic (traditionally poppy seeds or peas) and from abroad, then packs and distributes everything to the market. The pest can get into the raw material already in the field and during post-harvest processing and storage, and reproduce further. While it is true that every material has its "destroyer", as rice is attacked by different insects than legumes, for example. But this is a problem, because Podravka-Lagris guarantees its partners and end customers that there will be no insects in the products they distribute. Although Czech legislation allows 3 pieces of insects per 1 kilogram of raw material, some customers from large chains do not tolerate even that. The purity of the raw material is therefore crucial. And if it is not guaranteed, unpleasant complications show up.

However, insects do not care about legislation or trade policies. And constantly, in all phases of their journey, they seek a path to the raw materials. Not only before packaging, but also, for example, during poor storage in the wholesale store itself. As it was difficult to determine exactly when a mistake occurred exactly, Podravka - Lagris archives a sample from each batch, which helps it prove in complaints that the goods left Podravka in perfect condition.

How to cope with the pests?

In order to supply harmless packaging, they must also effectively control warehouse pests. Currently, fumigation with a toxic gas, especially hydrogen phosphate, is used to kill insects. This is associated with a safety risk, including the possibility of occurrence of residues. At the same time, insects become resistant over time and the doses needed to kill them must be increased. If insects encounter a toxin (hydrogen phosphate) in insufficient concentration, they are able to survive and, in addition, acquire resistance, which is transmitted to their offspring. That is why Podravka-Lagris, in cooperation with the Plant Production Research Institute, started working on a project to control insects using nitrogen.

 

Nitrosource PSA domnick hunter

The raw material is still stored in the hall where the silos are located. However, a nitrogen station with a Nitrosource PSA (Domnick Hunter) nitrogen generator, a nitrogen tank and other auxiliary equipment is also constructed there. The nitrogen obtained here is then released in a precisely determined concentration into storage silos, where it helps to kill insects for 10 to 20 days. This period of time is necessary for nitrogen to work effectively against insect germs or eggs, which generally need less oxygen to live. While "adult insects" do not absorb doses of nitrogen and die relatively quickly, eggs are more resistant. Less than three weeks will suffice, however, for the sorted raw material to become completely harmless and without a single pest. And thus modified, it is transferred for further processing and packaging.

 

 

Temperature represents another condition for killing insects with nitrogen. At low temperatures, the nitrogen application time needs to be extended, which increases costs. A side effect (not insignificant) of the nitrogen generation and application for insect control consists in the residual heat generated during nitrogen production. It is used to heat storage halls where storage silos are located. This ensures the appropriate temperature for optimal nitrogen effectiveness in killing insects. Podravka will thus save the cost of heating storage halls in the order of tens of thousands of crowns per year. Besides heating of halls with residual heat, the humidity in the premises is also reduced.

The Czech example inspires

Currently, the company Podravka-Lagris already has two storage halls with nitrogen stations. Both of them are equipped with Parker Hannifin products with nitrogen generators. Experience has shown that a solution with nitrogen is at 50% of the cost of alternatives (typically hydrogen phosphate and fumigation with toxic gases) without considering the environmental risk that fumigation entails.

MXLE

 

"The station, consisting of NitroSource nitrogen generators, OFAS adsorption dryer, MXLE and Transair piping system for N2 distribution between production halls, kills unwanted insects in raw material storage silos and thus helps to reduce raw material losses before sorting, packaging and delivery to the customer network. The system has brought operational savings to the customer, as well as risk reduction in the supply of liquid nitrogen, and the use of waste heat to temper the warehouses. Our solution enabled significant cost savings compared to an alternative nitrogen supply solution. Indeed, we continue to inspect and service everything, and we are happy that Czech practice will probably inspire other countries within the group as well,” says Jiří Gerych, service partner of Parker Hannifin.

 

 

 

Vladimíra Fadrná, Marketing Communications Leader, Central & Eastern Europe Article contributed by Vladimira Fadrna, Marketing Communications Leader, Central & Eastern Europe 

 

 

 

 

Related articles:

Keep Employees Safe with Engineered Breathing Air Systems

Kategorie

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Jak technologie pomáhají hubit hmyz napadající luštěniny a rýži?


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář

Captcha