Parker Česká republika

Maloobchodní příležitosti pro distribuční partnery

Prodejny ParkerStore

Spo­leč­nost Par­ker si pro své dis­tri­buční part­nery při­pra­vila tři zajímavé maloobchodní příležitosti. Ty mají zákaz­ní­kům poskyt­nout oka­mžitý pří­stup k široké řadě klí­čo­vých náhrad­ních dílů, lepší pro­duk­ti­vitu, mini­mální pro­stoje a lepší odborné znalosti.

 

Prodejny ParkerStore

Spo­leč­nost Par­ker má celo­svě­tově pro­pra­co­va­nou síť pro­de­jen Par­ker­S­tore. Jedná se o malo­ob­chodní kon­cept, jehož sou­částí je zpra­vi­dla samo­ob­služná pro­dejna pro­duktů Par­ker, hyd­rau­lická dílna pro výrobu hadi­co­vých mon­táží a další odborný ser­vis v oblasti hyd­rau­liky a pne­u­ma­tiky. Zákaz­ník tak má snadný a rychlý pří­stup k široké řadě klí­čo­vých náhrad­ních dílů, čímž se mini­ma­li­zují pro­stoje (díky rych­lejší výměně dílů). Kom­pletně pro­ško­lení zaměst­nanci Par­ker­S­tore poskyt­nou odborné pora­den­ství a nej­lepší možné řešení.

 

Cer­ti­fi­ko­vaná hadi­cová dílna se sys­té­mem Parker Tracking System (PTS) zákaz­ní­kovi oka­mžitě při­praví hadice s kon­cov­kami na míru a zabez­pečí tak rych­lou, bez­peč­nou výměnu hadic. Díky PTS zaměst­nanci Par­ker­S­tore vedou kom­pletní evi­denci hadic a mohou sle­do­vat ter­míny pro další výměnu, zabrá­nit hava­rij­ním odstáv­kám a eli­mi­no­vat pří­padné časové ztráty.

Díky roz­sáhlé síti Par­ker­S­tore si zákaz­ník nemusí náhradní díly vyhle­dá­vat a objed­ná­vat, ale může plně vyu­žít pohodlí a vyba­ve­nosti lokál­ních doda­va­telů přímo v místě svého pod­ni­kání. Síť pro­de­jen na čes­kém a slo­ven­ském trhu v sou­čas­nosti tvoří již 23 pobo­ček, z toho 15 se nachází v České repub­lice a 8 na Slo­ven­sku. Pro­dejny jsou pro­vo­zo­vány výhradně dis­tri­bu­tory Parker.

 

Servisní vozidlo HOSE DOCTOR

Mobilní servis HOSE DOCTOR
 

Par­ker ser­visní vozi­dla Hose Doc­tor je mobilní ser­vis, který při­jede přímo k zák­za­ní­kovi a jeho porou­cha­ném zaří­zení, ať už je ve firmě nebo přímo v terénu na stavbě, poli či v lese. Zamě­řuje se pře­de­vším na výměnu a výrobu hadi­co­vých mon­táží a je dostupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

 

K dis­po­zici je také poho­to­vostní ser­vis přímo u zákaz­níka. Ser­visní vozi­dlo při­jede v krát­kém čase, vyhod­notí situ­aci a nabídne nej­lepší řešení.

 

Služba Hose Doc­tor nabízí i pre­ven­tivní údržbu, díky čemuž je zaří­zení déle funkční a sni­žují se finanční náklady zákaz­níka způ­so­bené časo­vými pro­stoji. Ser­visní pra­cov­ník rychle iden­ti­fi­kuje pro­blém a uvede zaří­zení zpět do pro­vozu, pomůže zákaz­ní­kovi při kon­fi­gu­raci a insta­laci sys­tému a posky­tuje pra­vi­del­nou údržbu.

 

Kontejner OnSite

Kontejner OnSite

 

Kon­cept kon­tej­ner OnSite je vhodný zejména pro zabez­pe­čení hod­not­ných a časově ome­ze­ných lokál­ních pro­jektů pro velká prů­mys­lová pra­co­viště, jako jsou napří­klad dopravní stavby nebo těžba nerost­ných suro­vin. Je ide­ální pro nepře­tr­žité pro­vozy a tam, kde v dosahu pra­co­viště nesídlí pro­dejci a není dostupný Par­ker­S­tore.

 

 

 

 

Tato služba pod­po­ruje trend ser­vis­ních slu­žeb přímo na pra­co­višti zákazníka a je možné ji ušít na míru poten­ci­álu lokál­ního trhu a indi­vi­du­ál­ním potře­bám. Jedná se o pro­vozně velmi při­způ­so­bivý kon­cept. Vyu­ži­tím kon­tej­neru OnSite zákaz­ník získá rychlý pří­stup k výměně nej­dů­le­ži­těj­ších dílů i v těch nej­od­leh­lej­ších oblas­tech, eli­mi­nuje pro­stoje, lépe vyu­žije své zdroje a zvýší pro­duk­ti­vitu projektu.

 

Tento kon­cept slu­žeb Par­ker je pro zákaz­níky význam­nou při­da­nou hod­no­tou a pro nás a naše dis­tri­buční part­nery výraz­nou kon­ku­renční výho­dou. Díky našim dis­tri­buč­ním part­ne­rům jsme tak zákaz­ní­kovi stále na blízku.

 

 

Mapy prodejen ParkerStore a vozidel HOSE DOCTOR v ČR a SR

Mapa prodejen ParkerStore v ČR a SRMapa servisních vozidel HOSE DOCTOR v ČR a SR

Seznam distributorů Parker v ČR a SR ke stažení Napiše nám!

 

 

 

Lubomír Bartejs, Distribution Sales Manager, Czech Republic & SlovakiaAutorem článku je Lubomír Bartejs, Distribution Sales Manager, Czech Republic & Slovakia.

 

 

 

 

 

Související články:

Just What is a ParkerStore HOSE DOCTOR® Anyway?

What is an Onsite Container?

Distributors Add Value and Support from Design through to MRO Services

How to Save Money and Downtime with ParkerStore Maintenance Services

To Replace a Hydraulic Hose, Remember: S.T.A.M.P.

Kategorie
Nedávné příspěvky podle autora

Nový povlak prodlužuje životnost válců až osmkrát

Systémy vodních turbín pracují v extrémně náročných podmínkách. Korozní podmínky náročných průmyslových a venkovních prostředí, zejména při použití ve vodní energetice, výrazně zkracují životnost...

Prach škodí více, než si myslíte

Zařízení v terénu, včetně báňského průmyslu a stavebnictví, je vystaveno nejrůznějším podmínkám, od přívalových dešťů až po ničivý vítr, ale prach je jedním z faktorů, které mohou být škodlivější, než...

Společnost Parker pomáhá zvyšovat výkonnost v automobilovém průmyslu

Společnost Parker Hannifin, globální jednička v oblasti pohonných a řídicích technologií, zvyšuje výkonnost automobilů pomocí šroubení se zářezným prstenem pro chladicí systémy vozidel. Obchodní...
Komentáře

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Maloobchodní příležitosti pro distribuční partnery


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář

Captcha