Parker Česká republika

Maloobchodní příležitosti pro distribuční partnery

Prodejny ParkerStore

Spo­leč­nost Par­ker si pro své dis­tri­buční part­nery při­pra­vila tři zajímavé maloobchodní příležitosti. Ty mají zákaz­ní­kům poskyt­nout oka­mžitý pří­stup k široké řadě klí­čo­vých náhrad­ních dílů, lepší pro­duk­ti­vitu, mini­mální pro­stoje a lepší odborné znalosti.

 

Prodejny ParkerStore

Spo­leč­nost Par­ker má celo­svě­tově pro­pra­co­va­nou síť pro­de­jen Par­ker­S­tore. Jedná se o malo­ob­chodní kon­cept, jehož sou­částí je zpra­vi­dla samo­ob­služná pro­dejna pro­duktů Par­ker, hyd­rau­lická dílna pro výrobu hadi­co­vých mon­táží a další odborný ser­vis v oblasti hyd­rau­liky a pne­u­ma­tiky. Zákaz­ník tak má snadný a rychlý pří­stup k široké řadě klí­čo­vých náhrad­ních dílů, čímž se mini­ma­li­zují pro­stoje (díky rych­lejší výměně dílů). Kom­pletně pro­ško­lení zaměst­nanci Par­ker­S­tore poskyt­nou odborné pora­den­ství a nej­lepší možné řešení.

 

Cer­ti­fi­ko­vaná hadi­cová dílna se sys­té­mem Parker Tracking System (PTS) zákaz­ní­kovi oka­mžitě při­praví hadice s kon­cov­kami na míru a zabez­pečí tak rych­lou, bez­peč­nou výměnu hadic. Díky PTS zaměst­nanci Par­ker­S­tore vedou kom­pletní evi­denci hadic a mohou sle­do­vat ter­míny pro další výměnu, zabrá­nit hava­rij­ním odstáv­kám a eli­mi­no­vat pří­padné časové ztráty.

Díky roz­sáhlé síti Par­ker­S­tore si zákaz­ník nemusí náhradní díly vyhle­dá­vat a objed­ná­vat, ale může plně vyu­žít pohodlí a vyba­ve­nosti lokál­ních doda­va­telů přímo v místě svého pod­ni­kání. Síť pro­de­jen na čes­kém a slo­ven­ském trhu v sou­čas­nosti tvoří již 23 pobo­ček, z toho 15 se nachází v České repub­lice a 8 na Slo­ven­sku. Pro­dejny jsou pro­vo­zo­vány výhradně dis­tri­bu­tory Parker.

 

Servisní vozidlo HOSE DOCTOR

Mobilní servis HOSE DOCTOR
 

Par­ker ser­visní vozi­dla Hose Doc­tor je mobilní ser­vis, který při­jede přímo k zák­za­ní­kovi a jeho porou­cha­ném zaří­zení, ať už je ve firmě nebo přímo v terénu na stavbě, poli či v lese. Zamě­řuje se pře­de­vším na výměnu a výrobu hadi­co­vých mon­táží a je dostupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

 

K dis­po­zici je také poho­to­vostní ser­vis přímo u zákaz­níka. Ser­visní vozi­dlo při­jede v krát­kém čase, vyhod­notí situ­aci a nabídne nej­lepší řešení.

 

Služba Hose Doc­tor nabízí i pre­ven­tivní údržbu, díky čemuž je zaří­zení déle funkční a sni­žují se finanční náklady zákaz­níka způ­so­bené časo­vými pro­stoji. Ser­visní pra­cov­ník rychle iden­ti­fi­kuje pro­blém a uvede zaří­zení zpět do pro­vozu, pomůže zákaz­ní­kovi při kon­fi­gu­raci a insta­laci sys­tému a posky­tuje pra­vi­del­nou údržbu.

 

Kontejner OnSite

Kontejner OnSite

 

Kon­cept kon­tej­ner OnSite je vhodný zejména pro zabez­pe­čení hod­not­ných a časově ome­ze­ných lokál­ních pro­jektů pro velká prů­mys­lová pra­co­viště, jako jsou napří­klad dopravní stavby nebo těžba nerost­ných suro­vin. Je ide­ální pro nepře­tr­žité pro­vozy a tam, kde v dosahu pra­co­viště nesídlí pro­dejci a není dostupný Par­ker­S­tore.

 

 

 

 

Tato služba pod­po­ruje trend ser­vis­ních slu­žeb přímo na pra­co­višti zákazníka a je možné ji ušít na míru poten­ci­álu lokál­ního trhu a indi­vi­du­ál­ním potře­bám. Jedná se o pro­vozně velmi při­způ­so­bivý kon­cept. Vyu­ži­tím kon­tej­neru OnSite zákaz­ník získá rychlý pří­stup k výměně nej­dů­le­ži­těj­ších dílů i v těch nej­od­leh­lej­ších oblas­tech, eli­mi­nuje pro­stoje, lépe vyu­žije své zdroje a zvýší pro­duk­ti­vitu projektu.

 

Tento kon­cept slu­žeb Par­ker je pro zákaz­níky význam­nou při­da­nou hod­no­tou a pro nás a naše dis­tri­buční part­nery výraz­nou kon­ku­renční výho­dou. Díky našim dis­tri­buč­ním part­ne­rům jsme tak zákaz­ní­kovi stále na blízku.

 

 

Mapy prodejen ParkerStore a vozidel HOSE DOCTOR v ČR a SR

Mapa prodejen ParkerStore v ČR a SRMapa servisních vozidel HOSE DOCTOR v ČR a SR

Seznam distributorů Parker v ČR a SR ke stažení Napiše nám!

 

 

 

Lubomír Bartejs, Distribution Sales Manager, Czech Republic & SlovakiaAutorem článku je Lubomír Bartejs, Distribution Sales Manager, Czech Republic & Slovakia.

 

 

 

 

 

Související články:

Just What is a ParkerStore HOSE DOCTOR® Anyway?

What is an Onsite Container?

Distributors Add Value and Support from Design through to MRO Services

How to Save Money and Downtime with ParkerStore Maintenance Services

To Replace a Hydraulic Hose, Remember: S.T.A.M.P.

Kategorie
Nedávné příspěvky podle autora

Snižování dopadu stavebních strojů na životní prostředí s inspirací z leteckého a kosmického průmyslu

Každá stavební společnost by se měla během prací na projektu snažit o to, aby zanechala okolní prostředí v maximální možné míře nepoškozené. Pro některé průmyslové obory však tento cíl představuje...

Nové pohony Parker P1F řeší širokou škálu průmyslových aplikací

  Nová série pneumatických válců Parker řady P1F, certifikovaná dle ISO 15552, řeší širokou škálu průmyslových aplikací pro všeobecné použití v různých provozních podmínkách – od čistých provozů až po...

Systém vzdálené diagnostiky Parker na podvozku nákladních vozů Kaoussis RCV

  Společnost Parker Hannifin vyhrála soutěž na dodání elektronických ovládacích systémů, založených řadě řídicích jednotek Parker IQAN-MC4 Master Controller, a to společně s řeckým dodavatelem...
Komentáře

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Maloobchodní příležitosti pro distribuční partnery


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář

Captcha