Blogy o technologii pohonů a řízení | Parker Česká republika

Modernizace hydraulického systému ušetřila 45 % energie

Díky trvalému zvyšování požadavků na výrobní technologie z hlediska výkonu a účinnosti umožnily elek­trické pohony čer­pa­del a jejich řízení v posled­ních letech velké pokroky v možnostech optimalizace okamžitého dodávaného hydraulického výkonu. Výsledky tohoto vývoje se úspěšně vyu­ží­vají pro opti­ma­li­zaci sys­témů s hyd­rau­lic­kými čer­pa­dly a docílení ekonomických úspor. Elektro­nicky řízené motory pro pohon hydraulických čerpa­del umož­ňují řízení dodávky hydraulického výkonu podle požadavku výrobního stroje. Apli­kací frekvenčního měniče se regulují otáčky elektromotoru tak, aby čerpadlo mělo vždy maximální geometrický objem, čerpadlo tedy stále operuje v návrhovém pracovním bodě, kde dosahuje největší účinnosti a dodávaná hydraulická energie se reguluje změnou otáček elektromotoru. Potřebné množ­ství hyd­rau­lické ener­gie proto lze dodávat pro konkrétní potřeby sys­tému v určité době cyklu stroje podle řídicích signálů zaslaných do frekvenčního měniče z nadřazeného systému. U cyklů s vysokým požadavkem na regulaci pracovního tlaku a průtoku je tak možné dosáhnout vysoké úspory elektrické ener­gie. 

Eko­no­micky výhodné hyd­rau­lické pohony čer­pa­del s říze­ním otáčekElektronicky řízené pohony čerpadel v kombinaci s frekvenčním měničem dokáží přinést významné úspory energie. Parker Hannifin

Kom­bi­nace syn­chron­ního ser­vo­mo­toru a čer­pa­dla je rela­tivně dra­hou zále­ži­tostí již v oka­mžiku poří­zení. Par­ker však pou­žívá kom­po­nenty pro elek­tro­nicky řízené motory, které posky­tují jak kompaktní design a zají­mavý poměr ceny a výkonu, tak výhody při ser­visu. Vzhledem k použití lamelových čerpadel je servis čerpadla možný realizovat rychle výměnou vnitřního excentru a lamel. Design jednotky je jedinečný i vzhledem ke konstrukci, kdy čerpadlo a elektromotor mají společnou hřídel a tím odpadají náklady na spojku a jednotka se rozměrově výrazně zmenší.  Co se týče motoru, nejpoužívanější jsou cenově efek­tivní, stan­dardní asyn­chronní motory, které v kom­bi­naci s AC měni­čem umož­ňují široký roz­sah řízení otá­ček motorů. Asyn­chronní ser­vo­mo­tory používá Parker pouze pro nejnáročnější apli­kace, které vyža­dují vyso­kou dynamiku a přesnost ať už při akceleraci nebo brzdění pohonu.

Ino­va­tivní technologie

Při volbě čer­pa­dla se nebere v úvahu pouze jeho výkon, ale také mini­mální a maxi­mální otáčky. Větší veli­kosti hydraulických čerpadel vět­ši­nou umož­ňují nižší otáčky a vlivem snížení otáček se výrazně zmenší i hlučnost systému, která v nejedné aplikaci může být kritickým parametrem pro provoz stroje. V mnoha aplikacích dochází k největším úsporám právě v momentu, kdy čerpadlo běží při co nejmenších otáčkách. Díky dlouholetému vývoji čerpadel Parker je možné čerpadla provozovat při velice nízkých otáčkách, a tedy snížit příkon elektromotoru na minimum v čase, kdy není potřeba do systému dodávat hydraulickou energii.  Pokud se všechny tyto aspekty vezmou v potaz, jsou pro Parker nej­lepší dvě tech­no­lo­gie čer­pa­del: lame­lové čer­pa­dlo je ideál­ním zákla­dem pro sys­témy zalo­žené na poho­nech s kon­stant­ním geo­me­t­ric­kým obje­mem. Robustní konstrukce dvo­ji­tého břitu lamel je činí odol­nými proti mecha­nic­kým nečis­to­tám a zajiš­ťuje vyso­kou účin­nost v dlou­ho­do­bém měřítku. Axi­ální pís­tové čer­pa­dlo je pou­žito v apli­ka­cích vyžadujících vysoké maxi­mální tlaky, nebo pokud je třeba udr­žet vysoký tlak po delší dobu. Vzhledem k nízkým ztrátám v systému s DCP se snižuje i potřeba chlazení systému, jelikož všechny ztráty v hydraulickém systému se mění na tepelnou energii, kterou následně musíme ze systému nákladně odvést, aby nedošlo k přehřátí a poškození agregátu.

Hlavní pří­nosy elek­tro­nicky říze­ných čerpadel:

  • pohon s říze­nou změnou otáček
  • indi­vi­du­ální při­způ­so­bení pracovního cyklu stroje
  • kom­plexní řešení jed­noho zdroje
  • zákaznická úspora na provoz stroje
  • menší náklady na chlazení
  • nízká hlučnost

Nej­mo­der­nější softwareNejmodernější software usnadní výběr kombinace čerpadla a frekvenčního měniče tak, aby úspora energie byla co největší. Parker Hannifin

Pro sesta­vení ener­ge­ticky účinné kom­bi­nace motoru-čerpadla a frekvenčního měniče je třeba zvo­lit jed­not­livé kom­po­nenty tak, aby byl sou­čet všech ztrát v urče­ných pro­voz­ních bodech mini­mální. Pro jejich opti­mální a jednodu­chou volbu pou­žívá Par­ker soft­wa­rový nástroj The Dri­veCre­a­tor. Zde jsou ulo­žena všechna tech­nická data a charakteristiky jed­not­li­vých kom­po­nent. S pod­po­rou této data­báze je umož­něn výběr opti­mální kombi­nace kom­po­nentů s nej­větší ener­ge­tic­kou účin­ností a s ohledem na specifický pracovní cyklus. Pomocí nástroje The Dri­veCre­a­tor je jednotka již přednastavena a připravena z výroby na provoz pro požadovaný cyklus.

DCP v praxi

Všechny tyto zkušenosti a nejmodernější přístupy Parker využil při řešení problému společnosti vyrábějící díly pro automobilový průmysl. Firma se rozhodla modernizovat obráběcí stroj na suché třískové obrábění. Součástí této modernizace mělo být především navržení a aplikace efektivního systému pohonu modernizovaného CNC stroje. Společnost hledala náhradu za staré, neefektivní hydraulické čerpadlo s mechanickou tlakovou regulací. Základním cílem bylo snížení energetické náročnosti hydraulického systému a z toho plynoucí  snížení nákladů na elektrickou energii a také příspěvek ke snížení tvorby emisí CO2 ve světě.

Parker ve svém řešení nahradil původní pohon s lamelovým regulačním čerpadlem a asynchronním motorem o výkonu 7,5 kW a konstantních otáčkách 1 450 ot./min, novou hydraulickou pohonnou jednotkou řízenou elektronicky. Instalován tedy byl zcela nový frekvenční měnič s elektromotorem se zpětnou vazbou pro dosažení maximálních výkonů a přesnosti a hydraulické lamelové čerpadlo. Elektronicky řízená jednotka DCP je specifikovaná a instalovaná podle přesných původních pracovních cyklů  zařízení, a je tedy schopna pracovat tak, aby bylo dosaženo maximální účinnosti systému.
 

Díky optimalizaci a správnému nastavení celého systému pomocí softwaru The DriveCreator byly splněny všechny cíle, které zákazník definoval na začátku projektu. Snížení nákladů na energii bylo dosaženo prostřednictvím zvýšení efektivity celého systému. Úspory energie se v závislosti na  využívání systému pohybují v rozmezí 30 až 45 % oproti hodnotám před modernizací.

 

 

Katalog HY11-3352_UK Drive Controlled Pump Parker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stáhnout katalog HY11-3352_UK Drive Controlled Pump Parker

 

Více technických a dalších informací k hydromotorům Parker - hydromotory F12 nové generace šetří palivo.

 

Tento příspěvek byl vytvořen Radimem Olšovským, technickým ředitelem Parker Hannifin pro Českou republiku a Slovensko, Parker Hannifin Czech Republic

Radim Olšovský,  technický ředitel Parker Hannifin pro Českou republiku a Slovensko, Parker Hannifin Czech Republic

 

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Modernizace hydraulického systému ušetřila 45 % energie


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář

Captcha