Parker Suomi

Mitä öljyssä?

Hydrauliikka- ja voiteluöljyjen kunnonvalvontaa on tehty jo kymmeniä vuosia osana ennakoivaa kunnossapitoa. Yli 80% häiriöistä ja vaurioista hydrauliikkajärjestelmissä johtuu öljyssä olevista epäpuhtauksista, joten kunnonvalvonnalla on tärkeä merkitys mahdollisten ongelmien ennakoimisessa.

Vielä parikymmentä vuotta sitten öljyjen kunnonvalvontaa tehtiin pääsääntöisesti ottamalla pullonäyte järjestelmästä ja lähettämällä se laboratorioon tutkittavaksi. Öljynäytteen tutkiminen oli työlästä ja tulosten saaminen kesti vähintään joitakin päiviä. Yksittäisen pullonäytteen tutkiminen kertoo vain öljyn kunnon näytteenottohetkellä ja siksi johtopäätöksiä pitkän aikavälin muutoksista on käytännössä hankala tehdä. Lisäksi näytteenottopaikkaan, näytepullojen ja näytteenottovälineiden puhtauteen liittyvät epävarmuustekijät vaikuttavat tulosten luotettavuuteen.  Erilaisia kannettavia mittaus- ja seurantalaitteita öljyn kunnonvalvontaan on ollut markkinoilla jo useita vuosia, mutta koneiden käyttäjien ja huoltohenkilökunnan kasvavat tarpeet parantaa järjestelmien luotettavuutta ja käytettävyyttä ovat johtaneet ON-LINE mittauksen merkittävään kehitykseen viime vuosina. Parker Hannifinin kehittämät uudet tekniikat mahdollistavat öljyn kunnon ja ominaisuuksien seuraamisen reaaliajassa, jolloin mahdolliset ongelmat havaitaan riittävän aikaisessa vaiheessa. Usean parametrin seuraaminen samanaikaisesti antaa laajemmin tietoa öljyn ja järjestelmän kunnosta. Yhdistämällä nämä tiedot voidaan tarvittavat huoltotoimenpiteet suunnitella hallitusti ja tehdä oikeaan aikaan.

 

Epäpuhtaushiukkaset ja puhtausluokka ISO 4406:1999 mukaan

MITÄ ÖLJYSSÄ? - Parker Icount - Parker Hannifin SuomiErilaiset kulumismekanismit aiheuttavat epäpuhtaushiukkasten lisääntymistä järjestelmässä. Myös järjestelmän ulkopuolelta voi tulla epäpuhtauksia, johtuen puutteellisesta säiliön ilmansuodatuksesta tai sylinterivarsien kautta. Öljyssä olevat hiukkasmäärät ilmoitetaan ISO 4406:1999 standardin mukaisena puhtausluokkana. Puhtausluokan määrittelyssä otetaan huomioon >4, >6 ja >14 mikrometrin kokoluokkaa olevat hiukkasmäärät/ml öljyä. Laseriin perustuvilla Parker IcountPD ja IcountPDR hiukkasanalysaattoreilla voidaan seurata jatkuvasti muutoksia öljyn puhtaudessa ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin mikäli öljy alkaa likaantua. Puhtausluokan muuttuminen huonompaan suuntaan on yleensä merkki kulumisen lisääntymisetä ja mahdollisesta alkavasta komponenttivauriosta järjestelmässä. Hiukkasanalysaattorit soveltuvat käytettäväksi liikkuvan kaluston, teollisuuden sekä laivojen hydrauliikka- ja voitelujärjestelmissä.

 

MITÄ ÖLJYSSÄ? - Parker Sentinel Filtration - Parker Hannifin SuomiÖljyn suhteellinen kosteus%

Vesi öljyssä on erityisen haitallista sekä itse öljyn kemiallisille ominaisuuksille että järjestelmän toimivuudelle. Kondensaatio, vuodot vesijäähdyttimessä tai vesipitoisen öljyn lisääminen järjestelmään aiheuttavat tyypilliset vesiongelmat. Vesi voi olla öljyssä sekä liuenneena että vapaassa olomuodossa. Varsinkin vapaa vesi on haitallista aiheuttaen korroosiota, öljyn hapettumista, lisäaineiden hajoamista sekä voitelun heikentymistä johtaen metalli-metalli kosketuksiin. Suhteellisen kosteuden mittaaminen välillä 5-100% antaa tiedon, kun vapaata vettä alkaa muodostua järjestelmään. Mittaus voidaan tehdä samanaikaisesti kuin öljyn puhtausluokan määritys (optio IcountPD ja IcountPDR) tai vaihtoehtoisesti erillisellä kosteusanturilla joka mittaa samalla myös öljyn lämpötilan. Veden poistaminen öljystä onnistuu tehokkaan Parker Sentinel alipainehöyrystimen avulla. Se poistaa 100% vapaasta vedestä ja 90% liuenneesta vedestä.

 

Kulumismetallit, erityisesti rautametallit

MITÄ ÖLJYSSÄ? Parker Metallic Wear Debris  - Parker Hannifin SuomiMikäli järjestelmässä on tapahtunut alkava komponenttivaurio niin >40 mikrometrin kokoluokkaa olevien metallilastujen määrä alkaa lisääntyä öljyn joukossa. Kulumismetallien mittaamiseen tarkoitetulla Parker Metallic Wear Debris -sensorilla pystytään mittaamaan >40 mikrometrin kokoluokkaa olevien rautametallien koko ja määrä sekä >135 mikrometrin kokoluokkaa olevien ei-rautametallien koko ja määrä. Kulumismetallit ovat myös itse öljyn kannalta erittäin haitallisia, koska rauta ja kupari yhdessä pienenkin vesimäärän kanssa toimivat katalyytteinä lyhentäen öljyn käyttöikää merkittävästi. Erityisesti tuotannon kannalta kriittisten järjestelmien seuranta on tärkeää, jotta vältytään katastrofaaliselta ja ennakoimattomalta järjestelmävauriolta. Tällaisia järjestelmiä ovat tyypillisesti isot teollisuusvaihteet, laivojen propulsiojärjestelmät ja tuulivoimaloiden vaihteistot.

 

Öljyn viskositeetti (ISO VG luokka)

Viskositeetti on öljyn tärkein ominaisuus ja jokaisella öljyllä on sen mukaisesti optimaalinen käyttölämpötila-alue. Öljyn viskositeetti tai ISO VG luokka ilmoitetaan +40 C lämpötilassa. Lähtökohtaisesti öljyn täytyy olla riittävän ohutta kylmäkäynnistystilanteessa ja riittävän paksua kuumissa käyttöolosuhteissa voitelun varmistamiseksi. Poikkeava viskositeetin nousu johtuu esimerkiksi puutteellisesta suodatuksesta, väärän öljyn lisäämisestä järjestelmään, emulgoituneesta vedestä tai öljyn hapettumisesta. Viskositeetin lasku johtuu tyypillisesti vapaasta vedestä, väärän öljyn lisäämisestä järjestelmään tai öljyn leikkautumisesta eli lisäainepolymeerien katkeamisesta raskaissa käyttöolosuhteissa esimerkiksi kovan paineen alaisena. Pääsääntönä pidetään että öljyn viskositeetti saa käytön aikana muuttua korkeintaan +/-10% alkuperäisestä arvosta. Öljyn ominaisuuksia mittaavan sensorin avulla voidaan seurata viskositeetin muutosta ja tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä riittävän ajoissa. Öljyn viskositeetin muutosta on käytännössä mahdoton korjata, varsinkin jos se johtuu hapettumisesta, joten se johtaa yleensä öljynvaihtoon.

 

Öljyn tiheys

Tiheyttä käytetään yleisesti erilaisten aineiden tunnistamisessa. Esimerkiksi öljyn ja veden sekoitus on helppo tunnistaa, koska niillä on erilainen pintajännitys. Öljyn tiheyden muutos johtuu yleensä yhteensopivan hiilivetyaineen aiheuttamasta laimentumisesta, vääränlaisen öljyn lisäämisestä järjestelmään, lämpötilasta tai paineesta. Öljyn tiheyden seuranta yhdessä muiden parametrien kanssa antaa tietoa muutoksista järjestelmän kunnossa.

 

.MITÄ ÖLJYSSÄ? Parker Fluid Property Sensor

Öljyn eristysvakio

Muutos käytetyn öljyn eristysvakiossa verrattuna uuteen öljyyn on merkki epäpuhtauksista, kuten vesi ja hiukkaset, tai muutoksista öljyn kemiassa. Niitä ovat muun muassa hapettuminen tai lisäaineiden loppuun kuluminen. Mikäli öljyn ominaisuuksia mittaava sensori osoittaa jokaisen parametrin, viskositeetin, tiheyden ja eristysvakion nousevan niin on se merkki öljyn ikääntymisestä ja ominaisuuksien heikentymisestä. Parker Fluid Property –sensorin avulla voidaan seurata em. parametrien lisäksi myös öljyn lämpötilaa.

 

Öljyn lämpötila

Öljyn lämpötilan seuraaminen on perusasioita liittyen jokaiseen hydrauliikkajärjestelmään. Poikkeava lämpötilan nousu on usein merkki kitkan ja kulumisen lisääntymisestä järjestelmän komponenteissa. Lämpötilan seuranta on myös tärkeää, koska öljyn viskositeetti muuttuu lämpötilan mukaan.

 

ON-LINE mittauksen edut ja hyödyt käyttäjälle

  • yhden tai useamman parametrin seuraaminen järjestelmän kriittisyydestä riippuen
  • mahdollistaa öljyn ja järjestelmän kunnonvalvonnan reaaliajassa
  • mahdollisuus suunnitella huoltotoimenpiteet riittävän ajoissa
  • estää kalliit ja ennakoimattomat koneen tai järjestelmän seisokit
  • merkittävät säästöt käyttö- ja huoltokustannuksissa
  • monipuoliset mahdollisuudet tietojen siirtoon, seurantaan ja tallentamiseen
  • älkiasennus olemassa oleviin järjestelmiin myös mahdollista

 

MITÄ ÖLJYSSÄ? - Kunnonvalvontatekniikoiden aika_asteikko_2015 - Parker Hannifin Suomi

 

Lue lisää öljynsuodatuksesta ja kunnonvalvonnasta Hydraulic Filtration Division Europe

Lue lisää Parker –kunnonvalvontalaitteiden ja –sensoreiden yleisesitteestä.

 

Suorituskyvyn mittaaminen langattomasti pidentää laitteiden käyttöikää

Parkerin palvelukokonaisuus – räätälöidyt ratkaisut asiakkaille

RFID-sirun upottaminen lääketieteellisten laitteiden valettuihin muovi-, kumi ja silikoniosiin

Bioyhteensopivuus – haaste lääkinnällisten laitteiden tuotekehityksessä

Parkerin uudella Air Saver –yksiköllä energian säästöjä ja lisää tehokkuutta

Aiheet
Uusimmat kirjoitukset tekijän mukaan

Seuraavan sukupolven ratkaisu - kuormantunnistava EcoFormance K220LS -venttiili esitellään FinnMETKO 2018 -näyttelyssä

OEM -suunnittelijat etsivät jatkuvasti uutta teknologiaa, joka parantaa raskaiden koneiden tuottavuutta. Uutta teknologiaa etsittäessä otetaan huomioon, että nykyiset raskaiden koneiden käyttämät...

Miten älykäs käyttöliittymä lisää koneen tehokkuutta?

Nykypäivän valmistavalla teollisuudella on kovat paineet uusiutua ja kehittää jotakin innovatiivista pysyäkseen elinkelpoisena. Kuluttajapuolella esineiden internet, Internet of Things (IoT),...

Global Shield - vihreämpi vaihtoehto korroosiosuojaan

Kunnat kautta maan etsivät vaihtoehtoja vähentääkseen puhataanapitokalustonsa päästöjä. Joissakin yhteisöissä päästöjä vähennetään merkittävästi käyttämällä raskaita maakaasukäyttöisiä kuorma-autoja....
Kommentit

Jos sinulla on kysyttävää Parkerin tuotteista tai palveluista, me voimme auttaa. Ota yhteyttä!

Mitä öljyssä?

Captcha