Parker Nederland

Condition Monitoring Van Smeerolie in de Scheepvaart

Condition monitoring van smeerolie in de scheepvaart Parker Kittiwake - Parker Hannifin NetherlandsThruster scan bespaart kosten en voorkomt ongewenst stilliggen van schepen. Onderhoud op schepen is een vak apart. Er is geen uitgebreid magazijn aan boord met reserveonderdelen, de mogelijkheden en middelen zijn beperkt en het stilleggen van een schip tijdens een reis is absoluut onwenselijk. Om die reden neemt de belangstelling toe om een condition monitoring systeem toe te passen; onder meer voor het monitoren van de conditie van de smeerolie die gebruikt wordt voor de thrusters.

Het belang van een goede filtratie van hydraulische olie is inmiddels algemeen erkend en wordt ook door vele bedrijven toegepast. Hierop volgend neemt de laatste tijd de belangstelling toe voor het monitoren en beheersen van de reinheidsgraad van smeerolie en van de conditie van smeerolie in het algemeen. In principe om dezelfde reden: diverse soorten vervuiling in smeerolie kunnen leiden tot versnelde slijtage van de componenten of veroudering van de olie zelf. Bovendien kunnen de vuildeeltjes een indicatie vormen voor toekomstige problemen in een systeem; het analyseren ervan leidt tot het vinden van het probleem dat hieraan ten grondslagligt.

Scheepvaart

Een sector waar de belangstelling voor het monitoren en filtreren van smeerolie sterk groeit, is de scheepvaart. Op zich een logische ontwikkeling om verschillende redenen. Ten eerste zijn schepen bijna te beschouwen als autonome instellingen. Alles wat aan onderhoud nodig is binnen een schip, zal ter plaatse moeten gebeuren en onderhoudstechnici zijn grotendeels op zichzelf aangewezen. Grotere reparaties of revisies zijn pas mogelijk wanneer het schip aan de wal ligt. Wanneer problemen zich dus op zee voordoen en het schip moet naar de wal worden gesleept, betekent dat tijdsverlies dat gepaard gaat met hoge kosten. De schattingen hieromtrent variëren van tonnen tot enkele miljoenen Euro’s per jaar. Kortom: op schepen is er alles aan gelegen om storingen te voorkomen en wanneer zich toch storingen voordoen deze in een zo vroeg mogelijk stadium te zien aankomen. Het respectievelijk schoon houden van de smeerolie en een goed condition monitoring systeem kunnen hieraan hun bijdrage leveren.

Een tweede reden is gelegen in het feit dat thrusters steeds vaker nauwkeuriger moeten kunnen positioneren dan voorheen. Bijvoorbeeld wanneer schepen moeten aanleggen bij een (boor)eiland of nauwkeurig materiaal moeten storten op een gelegde pijplijn. Om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de thruster te waarborgen, is het eveneens van belang dat er gewerkt wordt met een kwalitatief hoogwaardige smeerolie met een goede conditie.

Condition monitoring

Gebruikelijk op schepen is het uitvoeren van hoofdzakelijk correctief en preventief onderhoud. Bij correctief onderhoud worden zaken gerepareerd die kapot zijn; een situatie die tijdens een reis onwenselijk is. Bij preventief onderhoud worden handelingen verricht – bijvoorbeeld het uitwisselen van filters of andere componenten – waarmee wordt voorkomen dat zich een storing of probleem gaat voordoen. Een nadeel van preventief onderhoud is het feit dat de kans bestaat dat componenten op een moment worden uitgewisseld dat de levensduur nog niet ten einde is; hierdoor worden onnodige kosten gemaakt hetgeen negatief uitwerkt op de Total Costs of Ownership (TCO). Hoewel deze kosten niet opwegen tegen ongepland stilliggen van een schip loont het zeker de moeite om ook deze kosten te minimaliseren. Dit is onder meer mogelijk door middel van condition monitoring. In veel gevallen wordt bij condition monitoring gebruik gemaakt van de gegevens die trillingsmetingen – bijvoorbeeld aan lagers – opleveren. Een andere mogelijkheid is het monitoren van de kwaliteit en vervuiling van de hydraulische en/of smeerolie.

Oliereinheid

Wanneer we naar smeerolie kijken, dan zijn er verschillende parameters te benoemen die een indicatie vormen voor de conditie ervan. Eén van de belangrijkste hiervan is de reinheid, weergegeven in NAS of ISO-code. Bij de NAS code wordt het aantal deeltjes in een bepaalde grootte klasse (bijvoorbeeld 5 – 15 µm) weergegeven, bij ISO gaat het om een cumulatieve aanduiding met het aantal deeltjes groter dan een bepaalde waarde (bijvoorbeeld groter dan 5µm). Voor het tellen van deze deeltjes biedt Parker een speciale sensor die met magnetische spoelen werkt (metal aware debris sensor). Hiermee zijn de deeltjes met een afmeting groter dan 70 µm te tellen. Bovendien kan deze sensor een onderscheid maken tussen ferro- en niet-ferro deeltjes.

Tevens is bij het vaststellen van de kwaliteit van de olie ook belangrijk om de allerkleinste vaste deeltjes (tot ongeveer 4 µm) te detecteren. Het zijn namelijk déze deeltjes die vaak het begin zijn van grotere problemen; onder meer omdat ze in staat zijn nieuwe deeltjes aan de binnenzijde van het systeem weg te ‘schrapen’ waardoor de vervuiling van de olie steeds sneller toeneemt. De allerkleinste deeltjes zijn onder meer te tellen met behulp van laser.

Water

Naast vaste deeltjes is ook de aanwezigheid van water in de smeerolie een belangrijke parameter om de conditie te beschrijven. In principe is er altijd water aanwezig in de olie omdat het van nature hierin oplosbaar is. Het verzadigingspunt ligt echter laag dus het is slechts een minimale hoeveelheid die zich hierin ongestraft kan bewegen. Boven het verzadigingspunt kan water aanwezig zijn in vrije toestand en als emulsie met de smeerolie. De aanwezigheid van water is ongewenst omdat het de oxidatie van de smeerolie bevordert, waardoor oxidedeeltjes en slijm- en harsachtige stoffen worden gevormd. Daarnaast verhoogt water de elektrische geleidbaarheid van de olie en bevordert de groei van uiteenlopende micro-organismen. Kortom, de olie veroudert sneller en kan door corrosieproducten en micro-organismen systemen verstoppen en ontregelen.

Water in smeerolie is te achterhalen door een watersensor toe te passen die de relatieve vochtigheid bepaalt. Deze waarde gecombineerd met temperatuur en verzadigingswaarde leidt uiteindelijk tot de hoeveelheid water in ppm.

Viscositeit en geleidbaarheid

Tot slot is de kwaliteit van de olie te monitoren door regelmatig de viscositeit en de geleidbaarheid te meten. Het gaat bij deze metingen dan niet om de absolute waarde, maar om de relatieve veranderingen ervan in de tijd. Wanneer de waarde stabiel blijft is het goed; wanneer een waarde stijgt of daalt, betekent dit dat er iets is verandert en dan is het belangrijk om na te gaan wat de invloed is van deze verandering en of deze positief of negatief is uit te leggen.

Thruster scan

De populariteit van condition monitoring op schepen is onder meer af te leiden uit het feit dat de vraag naar bovengenoemde sensoren groeit. Er is zelfs een trend dat de sensoren tegenwoordig standaard met een thruster worden meegeleverd; onder andere op verzoek van verzekeringsmaatschappijen die gráág voorkomen dat zich op zee storingen voordoen. Een probleem hierbij is dat het aanschaffen en monteren van de sensor alleen niet voldoende is; het is immers de interpretatie van de gegenereerde waarden die de informatie oplevert op basis waarvan het onderhoud is af te stemmen. En dat levert bij de eindgebruiker vaker problemen op.

Dit is anders bij de zogenaamde thruster scan die Parker ontwikkelde. Het gaat hierbij om een complete unit waarin verschillende sensoren (voor water, metaaldeeltjes, kleine vaste deeltjes en de oliekwaliteit) en een controller zijn opgenomen. Deze controller ontvangt de output van de sensoren, bewerkt deze op basis van specifieke algoritmes en interpreteert de waarden voor de eindgebruiker door bijvoorbeeld aan te geven dat deze goed zijn of aanleiding geven voor onderhoudswerkzaamheden. Wanneer er bijvoorbeeld water wordt gemeten áchter een afdichting, dan is dit een indicatie dat de afdichting waarschijnlijk moet worden vervangen. Hetzelfde geldt voor het vervangen van een filter wanneer de drukval oploopt. Ondanks het feit dat er op dat moment in het functioneren van de truster nog niets – minimaal – is te merken, is het op deze manier mogelijk om precies op het juiste moment de betreffende onderdelen te vervangen. Zo is te voorkomen dat de afdichting of het filter op een gegeven moment volledig faalt met alle problemen van dien maar worden componenten ook niet onnodig in een (veel) te vroeg stadium vervangen. Uiteraard is het systeem ook in staat om een alarm af te geven wanneer zich acute problemen voordoen. Tot slot zijn de opgeslagen metingen geschikt voor het vaststellen van bepaalde trends; bijvoorbeeld de zogenaamde ‘wear&tear’ trends.

Alle metingen en bevindingen zijn af te lezen via een display die zich in de meeste gevallen op de brug bevindt; wanneer de thruster scan is aangesloten op een communicatie systeem zijn de gegevens ook naar het vaste land of andere locatie te sturen. Dit biedt onder meer de mogelijkheid de onderhoudsploeg aan de wal optimaal voor te bereiden op de verwachte werkzaamheden wanneer het schip aanlegt. Ook hiermee zijn tijd en kosten te besparen.

Bedrijven die de thruster scan toepassen, kunnen ervoor kiezen om onsite een training te volgen waarmee ze het maximale uit het condition monitoring systeem kunnen halen.

Kittiwake

Om een compleet programma te kunnen aanbieden aan de maritieme sector op het vlak van de conditie van smeerolie, heeft Parker Hannifin vorig jaar het Britse bedrijf Kittiwake overgenomen. Dit bedrijf heeft drie vestigingen waar onder meer een aantal sensoren wordt ontwikkeld en geproduceerd die Parker Hannifin zelf nog niet in het pakket had. Door het combineren van alle producten met de ruime kennis en ervaring die Parker Hannifin door de tijd heeft opgedaan binnen de maritieme sector (onder meer op het gebied van wet- en regelgeving), is het bedrijf nu in staat complete oplossingen aan te bieden op het vlak van condition monitoring. De powerpacks die Parker Hannifin ontwerpt en bouwt zijn bijvoorbeeld standaard te voorzien van de eerder genoemde thruster scanner. Daarbij beschikt Parker Hannifin met de overname van Kittiwake nu over vele mensen die wereldwijd hun kennis kunnen inzetten om condition monitoring op schepen te verbeteren. Hiertoe beschikken deze medewerkers over lopende visa. Bovendien heeft het bedrijf praktisch alle componenten in ruime hoeveelheden op voorraad.

Op dit moment bezoeken specialisten van Parker Hannifin verschillende schepen om hier actief onderzoek te doen en te demonstreren welke meet- en regelapparatuur kan bijdragen aan het verbeteren van de conditie van de smeerolie. Daarbij wordt informatie gegeven over de gevolgen van slecht geconditioneerde smeerolie en advies over de wijze waarop dit is te voorkomen.

Neem voor meer informatie gerust contact op!

(Bron: ontdekparker.nl)

IQAN: Eén Besturingsplatform voor Mobiele Applicaties

Elektrostatische Ontlading (ESD) in Hydraulische Olie

Categorieën
Recente berichten door auteur

Zijn lichtere, duurzamere zware trucks mogelijk?

Nagenoeg alles wat we vandaag de dag kopen, is vervoerd met een vrachtwagen. Daarbij worden soms landen en zelfs werelddelen doorkruist om ons, de consument, te bereiken. Fabrikanten...

Lastafhankelijke klep verbetert de productiviteit van zware machines en zorgt voor brandstofbesparingen

OEM-technici zoeken altijd naar nieuwe technologieën om de productiviteit van zware machines te verbeteren. Daarbij moeten ze een afweging maken met een bekende factor: de huidige...

Hoe kunt u uw bouwmachines lichter maken?

Het gewicht is een probleem: het draagt immers bij aan een hoger energieverbruik en beschadigt de omgeving. Er zijn verschillende methoden om gewicht te besparen, zodat dit probleem kan...
Opmerkingen

Hebt u een vraag over producten of diensten van Parker?
Wij kunnen helpen: Neem contact met ons op.

Opmerking voor Condition Monitoring Van Smeerolie in de Scheepvaart

Een opmerking achterlaten

Captcha