Blog dotyczący technologii ruchu i sterowania | Parker Polska

Najlepsze praktyki dotyczące instalacji układu chłodzenia wody technologicznej

Hyperchill Water Cooling System Design Guidelines - Hyperchill, Hyperchill Plus - Parker Hannifin

Chłodziarki wody lub układy chłodzenia wodnego służą do regulowania temperatury w wielu różnych zastosowaniach, począwszy od produkcji przemysłowej, poprzez branżę żywności i napojów, po użytek komercyjny w szpitalach i innych placówkach medycznych. W wielu przypadkach sprawność eksploatacyjna produktu końcowego i niezawodność samego procesu zależą od precyzyjnego zarządzania ciepłem, by zapewnić wysokiej jakości pracę, która będzie jednocześnie bezpieczna i wydajna. Zadaniem inżynierów i kierowników operacyjnych jest zatem wybór i instalacja układu chłodziarek wody procesowej, który będzie chłodzić ciecze o niskiej lepkości oraz przemysłowe czynniki chłodzące w niezwykle dokładny sposób

Dzięki unikalnej konstrukcji asortyment chłodziarek wody Hyperchill firmy Parker zapewnia precyzyjną i bardzo dokładną kontrolę temperatury czynników chłodzących (wody, mieszanin wody i glikolu, cieczy o niskiej lepkości). Wysokiej jakości komponenty zastosowane w obwodach hydraulicznych i czynnika chłodniczego odpowiadają za ciągłość pracy i energooszczędność — nawet przy częściowym obciążeniu — co skutkuje obniżeniem kosztów i redukcją śladu węglowego z korzyścią dla środowiska naturalnego.

Względy projektowe

Projektując system chłodzenia, należy uwzględnić szereg czynników. Ważna jest lokalizacja chłodziarki, jej ustawienie i odległość od urządzenia. Typ zastosowania i liczba chłodziarek wymaganych przez dany proces również mają wpływ na projekt instalacji.

Inżynierowie firmy Parker zwracają uwagę, że w celu pomyślnego przeprowadzenia instalacji i uzyskania dobrej wydajności chłodziarki i układu chłodzenia kierownicy zakładów powinni rozpatrzyć następujące kluczowe kwestie:

 • Lokalizacja i ustawienie chłodziarki
 • Ochrona przeciwzamrożeniowa
 • Obieg chłodniczy
 • Sposób uzupełniania wody
 • Połączenie elektryczne
 • Panel zdalnego sterowania
 • Rozruch chłodziarki

Hyperchill Water Cooling System Installation Guidelines - View the interactive - Parker Hannifin

 

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat procesu chłodzenia, rodzajów chłodziarek oraz działania i konstrukcji systemu, zapraszamy do obejrzenia interaktywnej prezentacji.

 

 

 

Lokalizacja i ustawienie chłodziarki

Lokalizacja i ustawienie chłodziarki mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia i utrzymania prawidłowej wydajności chłodzenia. Ogólnie rzecz biorąc, większość chłodziarek można umieścić zarówno wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz. Nie inaczej jest w przypadku gamy precyzyjnych chłodziarek wody Hyperchill i Hyperchill Plus firmy Parker, które stanowią wytrzymałe i niezawodne rozwiązanie chłodzące zarówno w lokalizacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Przy wybieraniu odpowiedniego urządzenia zalecamy kierować się stopniem ochrony: 

Instalacja wewnątrz budynku

Modele chłodziarek ICEP002, ICEP003 i ICEP005 mają stopień ochrony IP 33, w związku z czym należy je umieszczać i instalować w pomieszczeniach.


Instalacja wewnątrz i na zewnątrz budynku

Modele Hyperchill Plus ICEP007 i wyższe posiadają stopień ochrony IP 54 i nadają się do instalacji zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Dotyczy to również asortymentu produktów Hyperchill.


Ustawienie chłodziarki

Wentylacja wokół chłodziarki ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania wydajności całego systemu. Podstawowym zadaniem chłodziarki jest usuwanie obciążenia cieplnego z obwodu wody do bezpośredniego otoczenia. Jeśli otoczenie to jest nieodpowiednio wentylowane, w obwodzie zacznie gromadzić się ciepło, a chłodziarka aktywuje alarm. W związku z tym należy:

 • ustawić chłodziarkę w dobrze wentylowanym miejscu;
 • upewnić się, że po bokach, z tyłu i nad chłodziarką znajduje się wystarczająca ilość wolnej przestrzeni (szczegółowe informacje dotyczące tych odległości znajdują się w instrukcji obsługi i konserwacji).

 

Ochrona przeciwzamrożeniowa

Narażenie systemu chłodzonego wodą na działanie niskich temperatur może spowodować uszkodzenie chłodziarki i obiegu wody przez mróz. Zastosowanie ochrony przeciwzamrożeniowej należy zatem rozważyć w następujących okolicznościach:

 • gdy chłodziarka jest zainstalowana na zewnątrz (a więc jest wystawiona na działanie niskich temperatur otoczenia),
 • gdy zadana wartość temperatury wody wynosi < 7oC (45oF).


Chłodziarkę można chronić przed uszkodzeniem przez mróz na dwa sposoby:

1. Uwzględnienie w specyfikacji chłodziarki opcji ogrzewania przeciwzamrożeniowego.

 • Dotyczy modelu ICEP007 i wyższych.

2. Dodanie roztworu środka zapobiegającego zamarzaniu (glikolu etylenowego) do wody chłodzącej.

 • Minimalna dopuszczalna zawartość glikolu wynosi 20% obj.
 • Całkowita zawartość glikolu nie powinna jednak przekraczać 40% obj.

Tam, gdzie wymagana jest temperatura wody lodowej na poziomie < 7oC (45oF), do wody chłodzącej należy dodać roztwór środka zapobiegającego zamarzaniu.

Poniższa tabela zawiera wytyczne dotyczące procentowej objętości glikolu wymaganej do uzyskania określonych temperatur wody ochłodzonej:

Hyperchill Water Cooling System Design Guidelines - Glycol percent requirements - Parker Hannifin

Przy stosowaniu glikolu etylenowego w instalacji wody lodowej należy kierować się sześcioma kluczowymi zasadami: 

 1. Nie używać samochodowych środków zapobiegających zamarzaniu. Produkty te często zawierają dodatki, które mogą zmniejszyć efektywność wymiany ciepła i potencjalnie uszkodzić chłodziarkę.
 2. Używać tylko produktów z inhibitowanym glikolem. Produkty bez inhibitora mogą powodować korozję układu chłodzenia wodą.
 3. Nie mieszać różnych roztworów glikolu ani różnych marek. Różne produkty mogą zawierać niekompatybilne inhibitory, które mogą się wytrącać i zakłócać funkcjonowanie filtracji oraz pompy.
 4. Sprawdzić lokalne przepisy i politykę środowiskową. Należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi utylizacji, skażenia wód gruntowych i odprowadzania wody.
 5. W większości instalacji można używać zwykłej wody wodociągowej. Jednak w przypadku stosowania glikolu preferowane może być użycie wody dejonizowanej, demineralizowanej lub destylowanej, aby wyeliminować ryzyko obniżenia skuteczności inhibitorów przez zanieczyszczenia.
 6. Dbać o higienę i konserwację instalacji. Instalację wody lodowej należy przepłukać, wyczyścić i odkazić przed dodaniem nowej mieszanki glikolu i wody.


Obieg chłodniczy

Projektując obieg chłodniczy, należy przestrzegać następujących zasad:

 • Na wlocie i na wylocie chłodziarki należy zamontować zawory odcinające.
 • Na rurociągu zasilającym należy zamontować zawór regulacyjny (patrz schematy montażowe).
 • Należy zainstalować ręczny zawór obejściowy z dławikiem, aby utrzymać odpowiednie natężenie przepływu przez instalację i chłodziarkę.
 • Należy rozważyć/zainstalować filtr w przewodzie zasilającym instalację.
 • Sposób napełniania (ręcznie pod ciśnieniem otoczenia lub przy zwiększonym ciśnieniu) powinien być odpowiedni do zastosowania.
 • Minimalna średnica rurociągu ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia projektowego natężenia przepływu.
 • Tam, gdzie wymagany jest system nieżelazny, krytyczne znaczenie ma materiał, z jakiego wykonany jest rurociąg.
 • Jeśli w instalacji nie zastosowano glikolu, wymagane może być ogrzewanie przewodowe na odcinkach rurociągu znajdujących się na zewnątrz budynku.
 • W najwyższym punkcie obwodu wodnego powinny być zainstalowane automatyczne odpowietrzniki.
 • Należy zachować ostrożność podczas podłączania przewodów do gwintowanych króćców na chłodziarce. Podczas dokręcania należy zapewnić odpowiedni opór przyłączy chłodziarki, aby zapobiec jej uszkodzeniu.
 • Rurociągi należy przepłukać, a następnie poddać próbie szczelności z użyciem wody przed ponownym napełnieniem odpowiednią mieszanką zapobiegającą zamarzaniu.


Sposób uzupełniania wody

Na podstawie wymagań instalacji wody lodowej należy wybrać odpowiedni zestaw do uzupełniania wody. Dostępne są następujące opcje:

Zestaw do uzupełniania wody przy zwiększonym ciśnieniu

Hyperchill Water Cooling System Design Guidelines - Pressurized Fill Kit - Parker Hannifin

Opcja ta pozwala na montaż chłodziarki w zamkniętym obiegu wody. Zestaw zawiera naczynie wzbiorcze przeponowe, zawór bezpieczeństwa, zawór redukcyjny, manometr i kurek spustowy.

Chłodziarkę można zamówić z już zainstalowanym zestawem do uzupełniania wody. Zestaw może też zostać dostarczony osobno.


UWAGA: po rozruchu technicznym główny przewód wodociągowy można odciąć lokalnie.

 

 

 

 


Hyperchill Water Cooling System Design Guidelines - Ambient water fill kit

Zestaw do uzupełniania wody pod ciśnieniem otoczenia

Zestaw do uzupełniania wody pod ciśnieniem otoczenia może być używany w instalacjach z otwartym obiegiem wody. Dostępne opcje:

 • W wersji modeli od ICEP002 do ICEP005 z otwartym obwodem uzupełnianie wody odbywa się przez górną pokrywę, a poziom napełnienia pokazuje wizualny wskaźnik zewnętrzny.
 • Model ICEP007 i wyższe mogą zostać dostarczone z zamontowanym na zewnątrz zestawem do uzupełniania wody. Zestaw może też zostać dostarczony osobno.

 

Połączenie elektryczne

Prace elektryczne powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego technika. Przed rozruchem elektrycznym chłodziarki należy zapoznać się z instrukcją, a także postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 • W pobliżu chłodziarki powinien być zainstalowany lokalny wyłącznik zasilania.
 • Obwód zasilania powinien być zabezpieczony za pomocą odpowiedniego wyłącznika nadmiarowo-prądowego o charakterystyce wyzwalania D.
 • Po zainstalowaniu należy sprawdzić, czy w urządzeniu jest prawidłowa kolejność faz.


Panel zdalnego sterowania

Produkty z serii Hyperchill mają opcję dołączenia zdalnego sterowania. Chłodziarką można sterować zdalnie na dwóch poziomach:

Sterowanie funkcjami podstawowymi

 • Włączanie/wyłączanie chłodziarki
 • Sygnał włączenia/wyłączenia chłodziarki
 • Sygnał alarmu ogólnego

Sterowanie funkcjami zaawansowanymi

 • Wszystkie zaawansowane opcje sterowania mikroprocesorowego


Rozruch chłodziarki

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi i konserwacji i wykonać odpowiednie czynności. Podstawowe kontrole obejmują:

 • Sprawdzenie, czy instalacja jest w pełni szczelna i przepłukana przed napełnieniem jej wodą (lub mieszaniną wody i glikolu).
 • Sprawdzenie zabezpieczenia przed zanikiem fazy na panelu elektrycznym. Na urządzeniu powinny być widoczne zielone i pomarańczowe wskaźniki.

Podsumowanie

Chłodziarki wody Hyperchill firmy Parker utrzymują maksymalną jakość i czystość czynnika chłodzącego, co wpływa na poprawę wydajności i produktywności technologicznej, a także obniżenie kosztów konserwacji i ograniczenie przestojów. Postępowanie zgodnie z powyższymi zaleceniami sformułowanymi przez inżynierów firmy Parker zapewni pomyślną instalację i optymalną wydajność układu chłodzenia wodą Hyperchill.

Misja firmy Parker

Dzięki ponad stuletniemu doświadczeniu w pracy z klientami firma Parker jest często zapraszana do udziału w projektach, których celem jest zmierzenie się z najtrudniejszymi wyzwaniami inżynierii. Pomagamy naszym partnerom realizować ich pomysły. Jako zaufany partner wspólnie z naszymi klientami tworzymy przestrzeń dla przełomowych technologii, które zmieniają świat na lepsze. 


HYPERCHILL WATER COOLING SYSTEM INSTALLATION GUIDELINESAby uzyskać szczegółowe informacje na temat procesu chłodzenia, rodzajów chłodziarek oraz działania i konstrukcji systemu, zapraszamy do obejrzenia interaktywnej prezentacji.

 

Water Chilling for Temperature Control in MRI and CT Scanners - James Brown - Parker GSFEWater Chilling for Temperature Control in MRI and CT Scanners - James Brown - Parker GSFEAutorami posta są: James Brown, kierownik sprzedaży instalacji uzdatniania sprężonego powietrza i gazu / analitycznych generatorów gazu, oraz Filippo Turra, menedżer produktu w Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA

 

 

 

Treści powiązane:

Jak osuszacze chłodnicze poprawiają wydajność zakładów produkcyjnych 

Technologie kontroli temperatury i kluczowe rynki 

Czym różni się chłodnica wody technologicznej od chłodziarki 

Dłuższa żywotność rozwiązań chłodzenia w przemyśle morskim

Zanieczyszczenia w sprężonym powietrzu — przyczyny, fakty i mity

Sześć spraw, o których należy pamiętać podczas stosowania normy ISO 8573-1 w zakładzie produkcyjnym

 

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker? Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Najlepsze praktyki dotyczące instalacji układu chłodzenia wody technologicznej


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz

Captcha