Technologie Ruchu I Sterowania | Parker Polska

System diagnostyki Parker w śmieciarkach samochodowych / Parker remote diagnostics system in trucks

Śmieciarka samochodowa Kaoussis

Parker Hannifin otrzymał zlecenie na dostawę elektronicznych systemów sterowania opartych na rodzinie sterowników głównych IQAN-MC4 dla greckiego producenta urządzeń z zakresu gospodarki odpadami — firmy Kaoussis. Rozwiązanie to ma zostać zastosowane w śmieciarkach samochodowych Kaoussis, spełniając potrzeby tej firmy w zakresie zdalnego systemu rejestrowania i diagnostyki.

 

 

Śmieciarka samochodowa firmy Kaoussis to dwukomorowy samochód ciężarowy służący do zbierania zarówno odpadów przeznaczonych do recyklingu, jak niepodlegających recyklingowi. Stosowane wcześniej systemy sterowania nie zapewniały elastyczności ani możliwości adaptacji. Firma Kaoussis zwróciła się do firmy Parker o przedstawienie rozwiązania, które miało zapewniać elastyczność, zgodność z przepisami oraz możliwość lokalnego wsparcia.

Śmieciarki samochodowe firmy Kaoussis muszą spełniać najbardziej rygorystyczne wymogi systemów zapewnienia jakości. Jednym z nich jest zapewnienie, że pojazdy są zgodne z wymaganiami stosownych dyrektyw WE oraz posiadają certyfikaty CE szwedzkiej jednostki notyfikowanej (SMP).

 

Sterownik główny Parker 43

Aby rozwiązać ten problem, firma Parker zaproponowała elektroniczny system sterowania oparty na rodzinie sterowników głównych IQAN-MC4. Firma Kaoussis dostarczyła śmieciarkę samochodową, która miała zostać wyposażona w system sterowników Parker, a następnie zakończyć kompleksowy program oceny. Po pomyślnym przetestowaniu pojazd został oddany do użytku w Portugalii. 

 

 

Dwa rozszerzenia XC21 i MD 4-7 na wyświetlaczu w kabinie

 

W całej rodzinie sterowników MC4 zastosowano wspólny zestaw styków, co umożliwia łatwe zwiększanie i zmniejszanie skali zastosowania. Zostały one zaprojektowane jako standardowy sterownik zoptymalizowany pod kątem wydajności lub jako wariant spełniający wymogi poziomu SIL2 bezpieczeństwa funkcjonalnego (FS) zgodnie z normą IEC 61508. W przypadku zastosowania normy EN ISO 13849-1 w zakresie funkcji bezpieczeństwa wariant FS może być wykorzystany jako podsystem PLd. Rodzina sterowników MC4 wykorzystuje wysokowydajny, trójrdzeniowy procesor do szybkiego sterowania w pętli zamkniętej, który oferuje przydatność do użytku w rozwiązaniach na dużą skalę.

 

Firma Parker ma wszechstronne doświadczenie w zakresie personalizacji systemów, przystosowując swoje rozwiązania do wymagań klientów i określonych potrzeb danego zastosowania. Firma Parker przestrzega również najbardziej rygorystycznych norm bezpieczeństwa na rynku, oferując szereg komponentów zapewniających ciche działanie oraz umożliwiając klientom zwiększenie wydajności.

Kaoussis jest czołowym producentem urządzeń z zakresu gospodarki odpadami w Grecji. Marka ta jest kojarzona z niezawodnymi i ekonomicznymi śmieciarkami samochodowymi indywidualnie dostosowanymi do określonych wymagań każdego klienta. Stąd potrzeba rozwiązań systemowych, które zwiększają wydajność i niezawodność. Firma od dawna współpracuje z firmą Parker, od wielu lat wykorzystując jej podzespoły i systemy połączeń hydraulicznych.

 

Lambros Roussos, Distribution Account Manager

 

Ten blog został opublikowany przez Lambros Roussos, Distribution Account Manager

 

 

 

 

Powiązane wpisy:

Jak inteligentny interfejs użytkownika zwiększa wydajność maszyny?

Using a Mobile Display as a Dynamic Numeric Keypad Input Device

 

Parker Hannifin remote diagnostics system fitted to the Kaoussis RCV truck range

Kaoussis RCV truckParker Hannifin, the global leader in motion and control technologies, has won business to supply electronic control systems based on its IQAN-MC4 Master Controller family with Greek waste management equipment manufacturer Kaoussis. The application is on the Kaoussis RCV (Refuge Collecting Vehicle) truck range and provides a solution to their need for a remote log and diagnostics system.

 

The Kaoussis RCV is a dual refuge truck used to collect both recyclable and non-recyclable waste. The control previously used had no flexibility or room for adaptations. Kaoussis approached Parker for a solution that offered flexibility, compliance and was backed by local support.

 

Kaoussis RCV trucks need to adhere to the strictest quality assurance systems, one of them being to ensure that their vehicles meet the requirements of the applicable EC directives – CE approved by the Swedish Notified Body (SMP).

 

Parker Master Controller 43Parker proposed an Electronic Control System based on its IQAN-MC4 Master Controller Family as a solution to their problem. Kaoussis provided a truck to equip with the Parker controller system and complete a comprehensive evaluation program. After successful testing, the truck was commissioned for use in Portugal.

 

 

Two expansions XC21 an MD 4 -7 display for in cabin information displayThe MC4 family of controllers have a common set of pinouts, making it possible for easy up-/down-scaling of an application. They are designed to be either a performance optimized standard controller, or an IEC 61508 SIL2 Functional Safety (FS) variant. When applying EN ISO 13849-1 for safety functions, the FS variant can be used as a PLd subsystem. The MC4 family utilizes a high performance three-core CPU for fast closed-loop control and suitability for use in large applications.

 

Parker has extensive experience in system customization, adapting its solutions to customer requirements and specific application needs. Parker also adheres to the strictest safety standards in the market, has as a range of silent operation components, and enables customers to increase productivity.

 

Kaoussis is the leading manufacturer of waste management equipment in Greece. Their brand name is associated with reliable and cost-effective refuse collection vehicles, tailored to suit the specific requirements of each customer. Thus, the need for system solutions that aid efficiency and reliability. The company has a long-standing relationship with Parker and has used the company’s hydraulic components and fluid connectors over many years.

 

Lambros Roussos, Distribution Account Manager

 

This article was contributed by Lambros Roussos, Distribution Account Manager

 

 

 

 

 

Related content:

Using a Mobile Display as a Dynamic Numeric Keypad Input Device

How Does a Smart User Interface Improve Machine Efficiency?

 

Categories

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker? Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to System diagnostyki Parker w śmieciarkach samochodowych / Parker remote diagnostics system in trucks


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz

Captcha