Blog dotyczący technologii ruchu i sterowania | Parker Polska

Wywiad ze specjalistą Hose Doctor / Interview with Hose Doctor Specialist

Hose Doctor Xcomp serwis

 

 

Nasi eksperci Hose Doctor są gotowi stawić czoła każdemu wyzwaniu w zakresie wymiany instalacji węży w systemach hydraulicznych i pneumatycznych. W naszym wywiadzie z Marcinem Chmielińskim, ekspertem Hose Doctor z firmy X-Comp możesz dowiedzieć się więcej, jak specjaliści Hose Doctor rozwiązują problemy związane z hydrauliką i pneumatyką naszych klientów.

 

 

Pracujesz jako Hose Doctor Parker Hannifin. Czym dokładnie się zajmujesz?

Hose Doctor to w pełni wyposażone auto serwisowe. Działamy na zasadzie „pogotowia technicznego”, które reaguje na potrzeby klientów o każdej porze. Odpowiadamy na wezwania firm produkcyjnych, rolniczych i budowlanych u których wystąpiła awaria układu hydraulicznego – wystarczy zadzwonić.

Przewody hydrauliczne są kluczową częścią maszyn i niekiedy zdarza im się nieszczelność, uniemożliwiając funkcjonowanie całego układu, co powoduje kosztowne przestoje w pracy. Wrocławski Hose Doctor zawsze dojedzie do klienta w czasie krótszym niż 60 min, dzięki czemu nie musi on tracić czasu i może wznowić pracę tak szybko, jak to możliwe.

Zależy nam, aby, gdy dojdzie do awarii, pierwsza myśl naszego klienta brzmiała: „Hose Doctor może się tym zająć”. Nasz sukces nie polega wyłącznie na dostarczaniu wysokiej klasy produktów, ale również na doskonałej obsłudze klienta i odpowiadaniu na wszystkie jego potrzeby. Nasz mobilny serwis wyposażony jest w zakuwarkę, giętarkę, zaciskarkę do pierścieni i inne narzędzia niezbędne do likwidacji usterek. Wykonujemy również pomiary ciśnień i przepływów, filtrację oleju oraz analizę jego czystości.

Często modernizujemy i przeprojektowujemy układy hydrauliczne u klienta według jego potrzeb. Serwisujemy też zasilacze hydrauliczne. Zajmujemy się montażem i uruchomieniami agregatów hydraulicznych na miejscu u klienta.

Hose Doctor oferuje bardzo szeroką ofertę serwisową naszym klientom dzięki profesjonalnemu wyposażeniu i fachowej obsłudze.

 

Jak wygląda dzień z życia Hose Doctora?

Serwis mobilny musi być przygotowany na każdą ewentualność, dlatego wybór odpowiedniego wyposażenia jest bardzo istotnym elementem naszej pracy. Muszę być gotowy na wymianę każdej części, która uległa awarii, na oryginalny produkt firmy Parker Hannifin. Dlatego właśnie każdy dzień pracy zaczynam od przygotowania wozu na kolejne wezwania. Jego wyposażenie powinno być dobrane racjonalnie, tak aby na miejscu awarii niczego nie zabrakło.

Gdy tylko klient zgłosi awarię, muszę dojechać do niego w przeciągu godziny, a zakres napraw określam w łatwy, szybki i bezpieczny sposób dzięki systemowi identyfikacji Parker Tracking System. Ten system oznakowania przewodów jest bardzo pomocny przy identyfikacji komponentów Parker. Każde wezwanie jest inne od poprzedniego i nigdy nie wiem, czego się spodziewać. Ta praca nie przestaje zaskakiwać.


Co jeszcze ją wyróżnia?

Hose Doctor Xcomp serwis

Poza brakiem monotonii, ważne jest dla mnie bezpieczeństwo. Muszę być przygotowany na każdą ewentualność i mieć na uwadze przepisy BHP. Dotyczy to mnie samego ale również naszych klientów.

Do moich obowiązków nie należą wyłącznie naprawy uszkodzonego sprzętu. Zajmuję się także doradztwem i konsultacją w zakresie wszystkich połączeń hydraulicznych oraz przeprowadzam przeglądy, analizy czystości i filtracje oleju jak również diagnostykę układów hydraulicznych i wiele innych. Dzięki temu stale się rozwijam i poszerzam swoją wiedzę i zakres umiejętności.

Praca przynosi dużo satysfakcji. Podczas jednej z ostatnich interwencji zlikwidowaliśmy problem pękających rur stalowych w firmie Linde-Gaz. Poprowadzona pod gruntem instalacja często stawała się nieszczelna i przysparzała mnóstwo problemów. Nasza modernizacja polegała na zastosowaniu elastycznych połączeń i pomimo, że aplikacja miała miejsce pod ziemią, udało się skutecznie zlikwidować doskwierającą klientowi usterkę.

Czasem jesteśmy wzywani do naprawdę dużych aplikacji. Naprawa układu hydraulicznego w Südzucker Polska S.A. Zakład produkcyjny Cukrownia Świdnica spowodowała że dwudziestopięciometrowe mieszadło znowu zaczęło pracować, a kosztowny przestój został zlikwidowany.

Również dzięki naszej interwencji wielu widzów Teatru Capitol we Wrocławiu może oglądać spektakle. Nas mobilny serwis Hose Doctor skutecznie naprawił i wyremontował hydrauliczne mechanizmy napędu sceny i licznych zapadni.

 

Wyjazdy do klientów muszą być trudne z punktu widzenia logistycznego. Jak sobie z tym radzicie?

Nasi koledzy w biurze mają stały podgląd w czasie rzeczywistym, dzięki któremu dokładnie wiedzą, gdzie w danej chwili znajduje się każdy Hose Doctor. Gdy otrzymujemy wezwanie, od razu wiedzą, który z inżynierów najszybciej może na nie odpowiedzieć i jaką trasę powinien wybrać, by zminimalizować czas oczekiwania klienta.

 

Michał Pietrucha, Retail & Services Regional Manager, Parker Hannifin Polska

 

Artykuł przygotował Michał Pietrucha, Retail & Services Regional Manager, Parker Hannifin Polska.

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

 

 

 

Powiązane wpisy:

Just What is a ParkerStore HOSE DOCTOR® Anyway?

Chcesz dowiedzieć się więcej o X-comp, dystrybutorze premier w Polsce?

Kontener firmy Parker zapewnia większą elastyczność i oszczędność kosztów

 

 

Interview with Hose Doctor Specialist

Hose Doctor Xcomp serwis

 

 

Our Hose Doctor experts are ready to face any challenge when it comes to repair of hose assemblies in hydraulic and pneumatic systems. In our interview with Marcin Chmieliński, Hose Doctor expert from X-Comp company, you can find out more, how our Hose Doctor specialists deal with issues of our clients in the area of hydraulics and pneumatics.

 

 

You work as Parker Hannifin Hose Doctor. What exactly do you do?

Hose Doctor uses a fully equipped service truck. We are basically a “ambulance service” reacting to our client’s needs at any given time. Production facilities, farmers, construction companies – you can call us from any place where a hose in a hydraulic system has failed.

These systems are a key component of many machines. They can, from time to time, leak, which results in the whole thing to stop working and costly downtimes in production. Hose Doctor from Wrocław will arrive to the client in less than an hour, which reduces the downtime and enables the work to be resumed as quickly as possible.

When an emergency happens, we would like the first thought of our client to be: “Hose Doctor can fix that”. Our success isn’t solely based on high quality products but also on the perfect customer service and meeting all of their needs. Our mobile repair center is equipped in ring crimpers and benders and other tools required for our repairs. We also conduct pressure and flow measurements, fluid sampling and oil filtration.

Modernizing and redesigning client’s hydraulic systems according to their needs is also an important part of our job, as well as repairing hydraulic power supplies. We take care of the montage and powering of hydraulic aggregates on-site. Hose Doctor offers wide variety of solutions to our clients thanks to professional equipment and expert service.

 

How does a day in the Hose Doctor’s life looks like?

The mobile service has to be prepared for any circumstances. Selecting the appropriate tools is crucial in our line of work. I have to be ready to change any malfunctioning part for an original Parker Hannifin product. That’s why I start each and every day by preparing the truck for new challenges. The equipment has to be picked thoughtfully in order to have everything I might need on-site.

As soon as the client signalizes an emergency I have to be there within an hour. The scope of the repairs is diagnosed easily, quickly and safely thanks to the Parker Tracking System. It marks the conduits and makes it easy to identify Parker components. Each call is different from the previous one which keeps me on my toes. I never know what to expect and this type of work keeps surprising me.

 

What else is so characteristic about it?

Hose Doctor Xcomp serwis

 

Except for the lack of monotony? I deeply care about safety. I have to be prepared for any situation and follow the safety protocol. The same goes for our clients.

But my job is so much more than just servicing malfunctioning equipment. I’m also an advisor and consultant on hydraulic solutions, conducting inspections, analysis, sampling and oil filtration as well as diagnosing hydraulic systems and much more. Because of that I’m constantly developing new skills and learn new things.

 

The work is very satisfying. During one of our last calls we handled cracking steel pipes at Linde-Gaz company. An underground installation had a tendency to leak and cause a lot of problems. Our modernization incorporated elastic joints and, even though it was conducted underground, we had succeeded at removing the malfunction.

Sometimes we work on really big application. Thanks to repair of a hydraulic system at Südzucker Polska S.A., a production plant of Cukrownia Swidnica, a 25-meters-long stirrer could function again, and the costly downtime became a thing of the past.

Thanks to our intervention many viewers at the stage of Capitol theatre in Wroclaw can enjoy the shows. Our mobile Hose Doctor service had successfully fix and renovated hydraulic mechanisms responsible for the scene and trapdoor drives.

 

Such interventions must be hard to handle for the logistical standpoint. How do you solve that issue?

Our colleagues at the office have real-time overview of all the Hose Doctor truck at any given time. Once they get the call, the immediately know, which one of the engineers can attend the matter in the quickest fashion and even what route should they pick to minimize the downtime at client’s end of thigs.

 

Michał Pietrucha, Retail & Services Regional Manager, Parker Hannifin Polska

 

This article was contributed by Michał Pietrucha, Retail & Services Regional Manager, Parker Hannifin Poland.

 

 

 

 

Contact us for more information

 

 

 

Related content:

Just What is a ParkerStore HOSE DOCTOR® Anyway?

Curious to Know More About X-comp, Parker Premier Distributor in Poland?

 

Categories

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker? Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Wywiad ze specjalistą Hose Doctor / Interview with Hose Doctor Specialist


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz

Captcha