Blogy o technologii pohonů a řízení | Parker Česká republika

Nový minibus pro stacionář / New minibus for weekly hospital

Společenství Dobromysl a zařízení pro děti Klokánek mají díky Parker Hannifin nový minibus

(Read in English)

Minibus pro Dobromysl - Parker + AB HelpTýdenní stacionář Dobromysl pro osoby s chronickým duševním onemocněním a mentálním postižením má nový minibus. Díky finanční podpoře společnosti Parker Hannifin jej stacionáři zajistila společnost A-B help, která tyto minibusy zajišťuje pro neziskové organizace. 

Společenství Dobromysl zajišťuje pomoc a podporu sociálního začlenění jednotlivců ve smyslu možnosti zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

 

 

10. března 2020 došlo k předání minibusu, který bude stacionáři pomáhat převážet své klienty. Minibus byl darován za podpory společnosti A-B help, kterou finančně podpořil Parker Hannifin.  

Spolupráce Parker + AB Help

 

„Činnost Týdenního stacionáře Dobromysl nás oslovila svým zapálením a svojí dobrosrdečností, se kterou přistupují ke každému ze svých klientů, proto jsme se rozhodli přispět právě na tento projekt. Doufáme, že minibus přinese do Dobromysle ještě větší radost a usnadní jejich obětavým zaměstnancům jejich každodenní náročnou práci,“ osvětluje motivaci pro pomoc Monika Dovhomiljová z Parker Hannifin. 

 

 

Parker Hannifin po celém světě provozuje na 2000 svých specializovaných prodejen. I přes svoji velikost však nezapomíná na jednotlivé regiony, ve kterých působí a snaží se je podporovat. „Ve společnosti Parker Hannifin jsou pro nás důležité nejen dobré vazby mezi zaměstnanci a vedením, ale je pro nás důležité, abychom byli spjatí i s místy, na kterých působíme. Proto volba padla na Týdenní stacionář Dobromysl, který taktéž jako my, působí ve středočeském kraji,“ popisuje Vladimíra Fadrná, Marcom Leader pro centrální a východní Evropu ve společnosti Parker Hannifin.

Tím ovšem naše spolupráce se společností A-B help nekončí. Další z neziskových organizací, kterou společnost A-B help podporuje zajištěním minibusu, je Klokánek - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Díky společnosti A-B help tedy můžeme přispět na pořízení mikrobusu i pro Klokánek na Praze 8. Toto zařízení nás zvláště zajímalo, protože zde pracují lidé, kteří svou práci dělají s velkým nadšením. Věříme, že nový mikrobus přinese dětem spoustu radosti a nových možností a zaměstnancům usnadní jejich náročnou práci.

 

 

Video o spolupráci se společností A-B help:

Spolupráce se společností AB Help

 

 

Vladimíra Fadrná, Marketing Communications Leader, Central & Eastern Europe

 

Na tomto článku se podílela Vladimíra Fadrná, Marketing Communications Leader, Central & Eastern Europe 

 

 

 

 

Mohlo by vás zajímat:

Charitativní projekty Parker Hannifin v ČR

Vždy nad rámec očekávání

Podpora profesních úspěchů žen ve společnosti Parker

Defining Our Unique Contribution to the World

 

New minibus for Dobromysl Community and children facility Klokánek from Parker Hannifin 

(Read in Czech)

Minibus for Dobromysl - Parker & AB HelpDobromysl–a weekly hospital which cares for persons with chronic mental illness and mental disorders has a new minibus. A-B help, which is providing sponsorship minibuses for non-profit organizations provided it to the weekly hospital thanks to financial support of Parker Hannifin.

Dobromysl (Good Mind) community provides help and support to people with their economic, social and cultural integration so that they are able to lead their lives in a normal way – as seen from the point of majority society.

 

The minibus was handed over on 10 March 2020 and it will help to Dobromysl with transporting its clients. The minibus was provided to the community by A-B help thanks to the financial support of Parker Hannifin. 

Cooperation Parker + AB Help

 

“We were appealed by the activities of Dobromysl weekly hospital and their enthusiasm and kind approach they have to any of their clients. That is why we have decided to support just this project. We hope the minibus will bring even bigger portion of joy to Dobromysl and it will make the day-to-day demanding work of their employees even easier.” Monika Dovhomiljová from Parker Hannifin explains their motivation to the help.

 

 

Parker Hannifin has around 2000 of its specialized shops around the world. Even though its size it does not forget to the regions which it operates in and it strives for supporting them. “In Parker Hannifin not only good relations among the management and its employees are important, but what is also important is to be tied with places where we operate. That is why Dobromysl weekly hospital, which operates in Central Bohemia as we do, was our choice.” says Vladimíra Fadrná, Marcom Leader for CEE region in Parker Hannifin.

However, our cooperation with A-B help does not end there. Another non-profit organization that A-B help supports by providing a minibus is Klokánek (Kangaroo) - a facility for children requiring immediate assistance. Thanks to the company A-B help, we can therefore contribute to the purchase of a minibus for Klokánek in Prague 8. We were particularly interested in this facility, because people who do their work with great enthusiasm work here. We believe that the new minibus will bring children a lot of joy and new possibilities and facilitate the hard work of their employees.

 

Video about our cooperation with A-B help:
Parker cooperation with AB Help

 

Vladimíra Fadrná, Marketing Communications Leader, Central & Eastern Europe

 

Article contributed by Vladimíra Fadrná, Marketing Communications Leader, Central & Eastern Europe

 

 

 

 

Related content for you:

Defining Our Unique Contribution to the World

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Nový minibus pro stacionář / New minibus for weekly hospital


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář

Captcha