Blogy o technologii pohonů a řízení | Parker Česká republika

Parker servisní centrum pro akumulátory snižuje riziko nehod, prostojů a nákladů

 

Certifikované servisní centrum pro akumulátory společnosti Parker snižuje riziko nehod, prostojů a nákladů

(Read in English)

Parker Certifikované akumulátorové servisní centrumParker postupně rozšiřuje své celosvětové pokrytí služeb o certifikovaná servisní centra pro akumulátory. V České republice autorizoval firmu Chvalis s.r.o. se sídlem v Hoštce jako servisní centrum pro akumulátory certifikované společností Parker. Firma Chvalis s.r.o. poskytuje profesionální servisní služby zákazníkům na trhu tváření kovů, zpracování papíru, automobilového průmyslu, stavebnictví, zpracování oceli a hliníku, železnic, chemického průmyslu a zpracování ropy a plynu. Hlavní specializací je servis hydraulických a pneumatických systémů, návrh a výroba hydraulických agregátů s přizpůsobenými válci a modernizace mazacích systémů.

 

Certifikovaná servisní centra pro akumulátory zřizuje společnost Parker u svých certifikovaných distributorů pro optimalizaci zákaznických systémů, protože centra kombinují špičkové produkty podporované kvalitními službami a zajišťují bezproblémovou správu akumulátorů společně s jejich maximálním výkonem, efektivitou a bezpečností.

„Globální síť certifikovaných servisních center pro akumulátory poskytuje uživatelům a majitelům akumulátorů ve vaší oblasti kompletní servis a podporu,“ říká Andreas Lengnowski, manažer trhu v rámci divize Parker v Evropě pro válce, akumulátory a chladiče.

Na řadě míst po celém světě nabízejí servisní centra Parker integrovaná řešení, která kombinují produkty, služby a technologie, a umožňují jejich využití přímo ve firmě (v servisním centru), v provozu zákazníka nebo ve formě mobilní služby. Mobilní servisní technik k vám přiveze plně vybavené vozidlo, náhradní díly a zkušební zařízení. Odborný servis od  servisního technika a služby servisního kontejneru obdrží dokonce i ta nejodlehlejší místa.

 

Sestava akumulátoruServisní centra slouží jako sklad nových nejpoužívanějších typů akumulátorů a náhradních dílů pro jejich údržbu a opravy. Použití originálních náhradních dílů při servisu s sebou nese zřejmé výhody v podobě kratšího trvání kontrol, snížení náročnosti logistických procesů (sledovací systémy, monitoring dat a vedení záznamů) a zjednodušení dokumentace, což přispívá k finančním i časovým úsporám.

Certifikované servisní centrum akumulátorů Parker využívá inženýry s vysokou úrovní odborných znalostí v technologii akumulátorů a regulace. Výsledkem je snížené riziko úrazů a ochrana zaměstnanců.

Doba výpadku je snížena a současně je zvýšena produktivita díky provádění záručních kontrol a preventivní údržby s cílem zvýšení spolehlivosti a lepší ochrany hydraulické soustavy před poklesem výkonu. V důsledku toho se zkracuje doba inspekcí. Administrace potřebná k dodržování předpisů/legislativy, jakož i logistiky a dokumentace je takto zjednodušená, což šetří čas a náklady.

Společností Parker certifikované servisní centrum pro akumulátory má znalosti, odborné schopnosti a možnosti poskytovat komplexní servis zahrnující dodržování předpisů a certifikací všech částí systému, údržbu a předplnění hydraulických akumulátorů, optimalizaci systému a správu informací s audity energií a účinnosti.

 

Parker Distributor Chvalis

Chvalis - certifikát Parker Certifikované akumulátorové servisní centrumFirma Chvalis s.r.o. je servisním centrem pro celou řadu hydraulických akumulátorů, hydraulických a průmyslových hadic, hydraulických potrubí a spojek, hydraulických filtrů a filtračních systémů, hydraulických olejů a kapalin, hydraulických čerpadel a ventilů, jakož i kompletní servis hydraulických zařízení.

„Jde o významný doplněk ke stávající nabídce našich služeb a současně o potvrzení našich dlouhodobých vztahů se společností Parker, se kterou jsme začali spolupracovat již v roce 1992. I díky tomu jsme nyní jediní v České republice a na Slovensku, kdo má takovéto certifikované centrum pro akumulátory,“ řekl Milan Chvalina, jednatel a ředitel společnosti Chvalis.

Firma Chvalis s.r.o. rovněž nabízí odbornou technickou podporu, podporu systémových služeb a školicí kurzy zaměřené na průmyslové hydraulické systémy v jejich Centru hydraulických technologií společnosti Parker.

 

Brožura Chvalis - Servisní centra pro akumulátory

 

 

Video Parker Accumulator Service Centre

 

 

 

Lubomír Bartejs, Distribution Sales Manager, Czech Republic & Slovakia.

 

Na tomto článku se podílel Lubomír Bartejs, Distribution Sales Manager, Czech Republic & Slovakia.

 

 

 

 

Související odkazy:

Distribuční partneři jsou pro Parker výraznou konkurenční výhodou

Maloobchodní příležitosti pro distribuční partnery

Dieslové lokomotivy a motorové vozy s komponenty Parker

 

New Parker Certified Accumulator Service Center reduce the risk of accidents, downtime and costs

(Read in Czech)

Parker Certified Accumulator Service CenterParker Hannifin is increasing its global network footprint of Certified Accumulator Service Centers. Parker has authorized Chvalis s.r.o as the latest Parker Certified Accumulator Service Center in Czech Republic, located in Hoštka. Chvalis s.r.o provides professional maintenance services to customers in the metal forming-, paper machinery-, automotive-, construction-, steel & aluminium-, rail-, chemical processing, and oil and gas market. Their primary specialty is the servicing of hydraulic and pneumatic systems, design and production of hydraulic power units with customized cylinders and the modernization of lubrication systems.

 

Parker Certified Accumulator Service Centers have been established to optimize customer systems by combining industry-leading products backed by excellent service, to deliver stress-free accumulator management with maximized performance, efficiency, and safety.

“The new global network of Certified Accumulator Service Centers provides a full service and support capability for accumulator users and owners in your area,” says Andreas Lengnowski, market manager, Parker Cylinder, Accumulator & Cooler Division Europe.

With multiple locations, is Parker able to offer an integrated solution that combines products, services, and technologies on an in-house, mobile or on-site basis. The mobile service will come to you with a fully equipped vehicle, spare parts and test equipment. Even the most remote locations will receive expert service from the on-site service Engineer and service container.

 

Parker AccumulatorService centers serve as a warehouse for the new most used types of accumulators and spare parts for their maintenance and repairs. The use of original spare parts provides tangible benefits including shorter inspection time and the reduction of complexity help to lower costs and save time.

The Parker Certified Accumulator Service Center utilize engineers with a high level of expertise in accumulator technology and regulation. The result is reduced risk of accidents and protection for employees.

Downtime is reduced and productivity increased through warranty validation and preventative maintenance that increase reliability and protect the hydraulic system against loss of performance. Inspection time also reduced as a result. Administration required to comply with regulation/legislation as well as logistics and documentation is simplified, saving time & costs.

 

Parker Certified Accumulator Service Centers have the knowledge, expertise and capabilities to deliver a comprehensive service that covers regulatory compliance and certification of all parts of the system, hydraulic accumulator maintenance and pre-charging, system optimisation and asset management with energy and efficiency audits.

 

Parker Distributor Chvalis

Chvalis - Parker Certified Accumulator Service CenterChvalis s.r.o. is a one stop service centre for full range of hydraulic accumulator, hydraulic and industrial hoses, hydraulic piping and connectors, hydraulic filters and filter systems, hydraulic oil and fluid, hydraulic pumps and valves as well as full service on hydraulic equipment.

"It is a powerful addition to the existing range of our services and at the same time a confirmation of our long-term relationship with Parker, with which we began working in 1992. Thanks to this, we are now the only ones in the Czech Republic and Slovakia to have such a certified center for accumulators," said Mr. Milan Chvalina, managing director of company Chvalis.

 

Chvalis s.r.o. also offers expert technical support, system service support and training courses focussed on industrial hydraulic systems from their Parker Hydraulic Technology Center.

Video Parker Accumulator Service Centre

 

 

 

Lubomír Bartejs, Distribution Sales Manager, Czech Republic & Slovakia.

 

Article contributed by Lubomír Bartejs, Distribution Sales Manager, Czech Republic & Slovakia.

 

 

 

 

Related links:

Hydraulic Accumulator Services Improve Plant Equipment Efficiency

Kategorie

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Parker servisní centrum pro akumulátory snižuje riziko nehod, prostojů a nákladů


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář

Captcha